ธนาคารออมสิน สินเชื่อสร้างานสร้างอาชีพ

สำหรับในช่วงเวลานนนี้นั้นถือได้ว่า หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันอย่างมากจากสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมา ซึ่งในหลายๆอาชีพนั้นต่างได้รับผลกระทบกันอย่างมาหลายๆบริษัทหลายๆกิจการถึงขนาดปิดตัวลง ทังนี้สำหรับในช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินี้ ผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในส่วนของตรงนี้ดีแน่นอนกับสินเชื่อของธฌนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน

3.ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4.เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย / ผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผู้เริ่มประกอบอาชีพ / ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้ระยะยาว (L/T)

ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ

ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย โดยแยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญา

 

หลักประกันการกู้

กรณี วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

กรณี วงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

เอกสารประกอบการกู้

เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียม เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้

ประเภทกิจการ
เอกสารประกอบการขอกู้
1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย / ตัดผม เป็นต้น
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้

2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง

2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้

2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

3. ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ / เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)

4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / รถตู้สาธารณะ / รถรับจ้างขนส่งสินค้า
1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้

2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

3. ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง)

4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้

2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

3. สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง)

4. เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้)

5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น

1. บัตรประชาชนผู้ขอกู้

2. ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้

3. บัญชีรับจ่าย / Statement รายได้จากสถานประกอบการ ย้อนหลัง 6 เดือน

4. ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ

5. รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่  ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือโทร 02 299 8000 หรือที่เว็ปไซค์ของธนาคาร