ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เดือนนี้ เตรียมตัวกันให้พร้อม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสต่างให้ความสนใจและติดตามขตรงนี้ต้องบอกว่า นาทีนี้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งส่วนรตัวและ ครอบครัวของหลายๆึคนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ตรงนี้มาตรการต่างต่างๆที่รัฐบาล ให้ความช่วยเหลือประชาชน ช่วยได้เยอะจริงๆ โดยเฉพาะคนละครึ่ง

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ค่าข้าว ค่าอาหารค่าของใช้ มาตรการนี้ ช่วย ได้อย่างยิ่ง ซึ่งหลายๆท่าน ที่ผ่านมา 2 เฟส นั้น ไม่ได้ยังไงรอบนี้ ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

ล่าสุด จากกรณีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2564 คณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการโคร งการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อเยียวยาให้กับผู้ไ ด้รับผลกระ ทบจากสถานก ารณ์ แจกเงินคนละ 3,000 บาท ซึ่งจะเติ มเงินให้วันละ 150 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน คิ ดเป็นวงเงิน 93,000 ล้า นบาท นั้

 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 1 มิถุ นายน 2564 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า กลุ่มเป้าหมา ยมาตรกา รคนละครึ่งเฟส 3 ตั้งไว้ที่ 31 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิในมาตรการค นละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 รายเดิม 15 ล้านคน และเต รียมเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน โดยแ บ่งวิธีรับสิทธิ ลงท ะเบียน ดังนี้

กลุ่ มที่เคย ลงทะ เบียนคนละค รึ่ง

กลุ่มเป้าหม ายของกลุ่มนี้มีทั้งสิ้ น 15 ล้านคน

– ท่านไม่จำเป็ นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิ ทธิ คนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมั ติ

– ท่านจะต้องกดยืนยันรับสิทธิ คนล ะครึ่งเฟ ส 3 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เมื่อกดปุ่มยืนยั น ระบบก็จะทำก ารเติมเงินเข้าเป๋ าตังให้เหมื อนเดิม

– รัฐจะโอนเงินเข้าแอปฯ เป๋าตัง ไม่ เกินวันละ 150 บาท ให้ทุกวั น รวมไม่เกิน 3,000 บ าท

 

– เมื่อต้องก ารนำไปใช้จ่าย ท่านจะต้องเติมเงินเข้ าเป๋าตัง และรัฐจะออกเงิ นให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า กลุ่มที่ไม่เคยลงท ะเบียน คนละครึ่ง

– คาดว่าระบบจะเปิดรับล งทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ผ่าน wwcw.คนละครึ่ง.com (รวมกับกลุ่มที่เคยลงทะเบี ยนแล้ว มีทั้งสิ้น 31 ล้านคน)

– เริ่มใช้จ่ายเงินเยียวย ารอบใหม่ได้ในเดือน กรก ฎาคม 2564

– รัฐจะโอน เงินเข้าแอป ฯ เป๋าตัง ไม่เกินวันละ 150 บาท ให้ ทุกวัน รวมไม่เกิน 3,000 บาท

– เมื่อต้องก ารนำไปใช้จ่าย ท่านจะต้องเติมเงินเข้าเป๋าตัง และรัฐจะอ อกเงิน ให้ครึ่งหนึ่งของร าคาสินค้า

คุณสม บัติผู้ลงทะเ บียน คนละครึ่ง

– เป็นบุคคลสั ญชาติไทย ที่มีบัต รประจำตัวประช าชน

– อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ ลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโคร งการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– ค นที่รับสิทธิคนละครึ่งแล้ว จะ ไม่ได้รับสิทธิ ยิ่งใ ช้ยิ่งได้

รายงา นระบุว่า ในวันนี้ (1 มิถุนายน) กระทรวงการคลังจะนำเรื่อง เข้าสู่ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามโครงก ารช่วยเหลือประชาชนกระตุ้ นและฟื้นฟูเศร ษฐกิจเพิ่มเติม ซึ่ง ต้องติดต ามกันต่อไป