เช็กเลย สรุปชัดเจนแล้ว หลังประชาชน ขอเป็นเงินสด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งซึ่งหลายๆคนให้ความสนใจกันมาก เพราะว่าหลายคนหลายๆอาชีพได้รับผลกระทบกัน เยอะ ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องราว ดี เลยที่เดียว สำหรับเราชนะ

ล่าสุด ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ จ่ายเงินเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบ ระลอกใหม่ แต่ไม่จ่ายเงินสด โอนเข้าบัญชีเหมื อนปกติ จนทำให้เกิดการวิพ ากษ์วิจารณ์จ ากประชาชนเป็นจำนวนมาก

รัฐบาลอยากให้ประชาชนที่เดือดร้อนจริง ได้วางแผนการใช้เงิน ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่ไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือย หรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเอง

จึงกำห นดว่าเราจะจ่ายให้ครั้งละ 1,000 ทุกสัปดาห์ นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงเหตุผลในการจ่ายเงินเยียวย า ผ่านแอปฯ เป๋าตังในการแถลงข่าว ณ กระทรวงการคลัง


โครงการเราชนะ เป็นโครงการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานก ารณ์การแพ ร่ระลอกใหม่ โด ยจะสนับสนุนวงเงิ นช่วยเหลือให้แก่ประชาชน

จำนวนประมาณ 31.1 ล้า นคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บา ทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ม.ค.-ก.พ.64 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบ าท

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ นอกจากเยียวย าประชาชนแล้ว เงินจำนวนดังกล่าวรั ฐบ าลได้หวังให้ประชาชนนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน เรียกว่า ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

โดยหลังจากประชาชนได้เรียกร้องร้องของเงิ นเราชนะเป็นเงินสด 7000 บา ทนั้น ทางคลังก็ได้ออกมาบอ กแล้วว่า ต้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น ไม่ให้เป็นเงิ นสด