สินเชื่อ SME กสิกร ให้ยืม 12 ล้าน เสริมสภาพคล่องธุรกิจ

สำหรับในช่วงนี้ถือได้ว่าเป้นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้ ในส่วนของของการลงทุนในส่วนของธุรกิจต่างๆนั้นกำลังจะกลับมา ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกร ต่างได้รับผลกระทบกันอย่างมาก ไมว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้าจ่ายในส่วนของกิจการ

แน่นอนว่าในช่วงเวลาแบบนี้นนั้น ถือได้จะเป็นช่วงทีพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส น้ำขึ้นให้รีบตัก มือใครยาวสาวได้สาวเอา ลงมือก่อนมีสิทธฺืก่อนแน่นอน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินในส่วนของ SME สักก้อนนั้นในส่วนของตรงนี้ดีกว่าแน่นอนกับสินเชื่อ SME ของธนคาร กสิรกร

ซึ่งสำหรับสินเชื่อ SME ของงของธนาคารกสิกรนั้นผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกได้ ทั้งไม่ต้องใช้หลักค้ำประกันหรือ ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยวงเงินอนุมัติสูงถึง 12 ล้านบาท เพื่อสภาพคล่องในการทำธุรกิจ SME นั้นเอง

รายละเอียดสินเชื่อธุรกิจ SME

ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) / วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ SME

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย / นิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย

อายุ 20 – 70 ปี

ระยะเวลาประกอบธุรกิจ ขั้นต่ำ 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร (กรณีเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล)

สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนาภ.พ.30 (ย้อนหลัง 6 เดือน)

รูปถ่ายกิจการ (ไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนด (กรณีกู้แบบใช้หลักประกัน)

เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)

สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มีอำนาจลงนาม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอมถามได้ที ่ธนาคาร กสิกร ทุกสาขา

หรือโทร 02-8888822

หรือได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/loan