อนุญาต นักท่องเที่ยวต่างชาติ อยู่ไทยได้สูงสุด 9 เดือน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ระบุ ให้คนต่างด้าวซึ่งผ่านการตรวจดำเนินการตามมาตรการควบคุมการ cv-19 เข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ในราชอาณาจักร เพื่อเป็นการนำร่องฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย

โดยอนุญาตให้พำนักได้ 90 วัน หากครบแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน ซึ่งต้องมีการยื่นคำขอและเสียค่าธรรมเนียม มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค.2564 – 30 พ.ย.2565

ราชกิจจาฯ

เพิ่มเติม