เช็กเลย คลังเปิด 8 เกณฑ์ใหม่ บัตรคนจน ก่อนพลาดรับสิทธิ์

สำหรับในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า สำหรับตรคนสวัสดิการแห่งรัฐนั้นถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสิทธิ์ที่ ช่วยเหลือเรื่อค่าใช้จ่ายต่างๆไม่มากก็นอยเลยทีเดียวในตอนนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนและครอบครัวผู้ลงทะเบียนด้วย มีรายละเอียด ได้แก่

1.มีสัญชาติไทย

2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ไม่เป็นบุคคลตามที่ประกาศ

4.รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

5.ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

6.อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีหรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

7.ต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

8.ต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

ดังนี้ วงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

การเริ่มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่และคัดกรองคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ คาดว่าอยู่ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 และจะเริ่มต้นใช้จ่ายได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2565 ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตั้งกรอบสมมติฐานประชาชนเข้ามาลงทะเบียน 20 ล้านคน ผู้มีบัตรสวัสดิการยังใช้สิทธิในบัตรได้จนกว่าจะมีการคัดกรองคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีการออกประกาศยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม

ขณะที่ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เวลา 16.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์พบว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้จ่าย 2.4 ล้านราย จากผู้ยืนยันการใช้สิทธิ 16.93 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายรวม 501.24 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม คลังเปิด 8 เกณฑ์ใหม่ บัตรคนจน วันแรกคนละครึ่งคึกคักใช้ 500 ล้านบาท