เฮ สนั่น ทั้งประเทศ คลังขอ ครม. อนุมัติงบ เราชนะ เพิ่ม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามแ ละต้องบอกว่า ไม่ว่าใครช่วงนี้ ได้รับความลำบากจ ากสถาณการ ณ์ รอบที่ 2 ที่ผ่านมา ไม่มาจะเป็น ภาครัฐหรือเอ กชน บางบริษัท บางกิจการถึงขน าดหยุดกิจการชั่วคราว บางรายถึงขนาดปิดตัวลง

โดยตรงนี้รั ฐบาลได้ออกมาตรการ หลายมาตรก าร เพื่อช่วยเหลื อ ประชาน ซึ่งในช่วงที่เราจะก้าวพ้นกันไปนี้ ที่ได้รับความสนใจและตอบรั บกันม ากนั้นคือเราชนะนั้นเอง และตรงนี้ต้องบ อกอีก อย่างว่าเฮให้สนั่นกันได้เลย

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง(สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มีความเป็นไปได้ที่กระทรวงการคลังจะเสนอค ณะรั ฐมนตรีพิจารณาอนุมั ติจัดสรรงบ เพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงการเราชนะ

เนื่องจาก ประเมินว่า จะมีจำน วนผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการนี้ม ากกว่าเป้าหม าย 31.1 ล้านคน โดยอาจจะอยู่ที่ 32 ล้านคน

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รั บสิทธิโครงกา รเราชนะแล้วจำนว นประมาณ 31.05 ล้านคน จากกลุ่มต่า งๆดังนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐจำน วน 13.7 ล้าน คน กลุ่มผู้ร่วมโครงก ารคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกันจำนวน 8.4 ล้านค น และ กลุ่มทั่ วไปที่เปิดให้ล งทะเบียน 8.95 ล้านคน

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ รัฐบาลได้เปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำการลงท ะเบียนผ่านแบงก์รั ฐและจุดบริการเคลื่อนที่ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ มีผู้มาลงทะเบี ยน แล้วประมาณกว่า 1.5 ล้ านราย คาดว่า อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.7-1.8 ล้านราย มากกว่าเป้าหม ายที่เดิมตั้งไว้เพียง 1 ล้านราย

ดังนั้น เมื่อ นำไปรวมกับกลุ่ มที่ได้รับสิทธิเดิม จะทำให้มีจำนวนร ายที่จะได้รับการเยียวย าเพิ่มจากเป้าหม ายเดิม โดยอาจจะเพิ่มขึ้ นไปถึงจำนวน 3.2 ล้านราย

ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่มาลงทะเบียนผ่านแบงก์รั ฐและจุดบริการเคลื่อนที่นี้ เราพบว่า มีจะมีความซ้ำซ้อนกับยอดที่ลงทะเบียนทั่วไปด้วยเช่นกัน

โดยในระยะแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนอาจจะใช้สมาร์ทโฟนบุคคลในครอบครัวมาลงทะเบียนก่อน จากนั้น เมื่อรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนผ่านจุดบริการและแบงก์รัฐ จึงมาลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังนั้น ยอดลงทะเบียนจริงของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะอยู่ที่ 1.7-1.8 ล้านราย


ทั้งนี้ กระทร วงการค ลังอยู่ระหว่างการต รวจสอบสิทธิข องกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยใช้เงื่อนไขเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งกลุ่มที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 ก.พ.- 21 ก.พ.จะเริ่มตร วจสอบสิทธิได้ในวันที่ 4 มี.ค.นี้ และได้รับการโอนเงิ นรอบแรกวันที่ 5 มี.ค.นี้

ส่วนในกลุ่มที่ลงทะเบียนในช่วงที่รั ฐขยายระยะเวลาการลงทะเ บียนให้ คือ นับจาก 21 ก.พ.- 5 มี.ค.นี้ จะค่อยๆทยอยประกาศสิทธิ และ จะได้รับเงิ นโอ นรอบแรกในวันที่ 19 มี.ค.นี้

หลังการลงทะเบียนกลุ่มนี้เส ร็จสิ้นในวันที่ 5 มี.ค.นี้ เราจะพอรู้ว่า มียอดที่เราจะ ของบเพิ่มเติม จากคณะรั ฐมนตรีจำน วนเท่าไหร่ เพ ราะประเมินว่า ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้ น่า จะเป็ นกลุ่มที่ได้รับสิท ธิทั้งหมด เพราะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะรั ฐมนตรีอนุ มัติงบโครงกา รเราชนะไว้จำนวน 2.1 แสนล้านบ าท