5 มีนาคม คลังเตรียมโอนเงิน 4000 ใครได้บ้างอย่าลืมไปเช็คกันได้เลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตาม และต้อ งบอกว่า ในช่วหลังสถาณการณ์ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นถาครั ฐและเอกชน ได้รับผล กระทบกั นแบบ ทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็น พ่อค้าแม่ค้ า ไม่รับผลกระท บเหมือนกันหมด

ซึ่งรัฐบาลได้ทำการ ออกมมาตรก าร หลายมาตรการเพื่อช่วยเหลื อ ประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของมา ตรการที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตอนนี้นั้นคือโค รงกสารเราชนะนั้นเอง

โดยตรงนี้มาตรกา รเรา ชนะ นั้นก็เริ่มทยอย โอนเงิน ช่ว ยเหลือประชาชนแล้ว

ซึ่งล่าสุด น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงท ะเบียน www.เราชนะ.com ช่ วยเหลือกลุ่มไม่ มีสมาร์ทโฟน รวมถึงกลุ่ มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ ว่าปัจจุบันมีจำนวนผู้ลงทะเบี ยนแล้ว 1.8 ล้านคน

โดยกลุ่มดังกล่า วสามารถลงทะเ บียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน 3,500 แห่ งทั่วประเทศ ณ สาขาธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอ อมสิน, ธ.ก.ส., สำนักงานคลังจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด รวมถึงหน่ วยบริการเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย จนถึงวันที่ 5 มี.ค. 64

ทั้งนี้ กลุ่มดังกล่าวที่ลงท ะเบียนในช่วงวันที่ 15-21 ก.พ. นี้ จะทรา บผลการคัดกรองคุณสมบั ติในวันที่ 4 มี.ค. 64 และจะได้รับวงเงินสิ ทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค. 64 จำนวน 4,000 บาท  เราชนะ