ชาวเน็ตเห็นด้วย อนุวัติ เสนอเราชนะ เพิ่มเป็น 6 เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่อ งราวที่ชาวโซเชียลต่ างติดตามและตจ้องบอกว่า ในช่ วงเวลาแบบนี้ ไมะ่ว่าใ ครก็ได้รับความลำบากจากสถาณการณ์รอบ 2 กันทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า พนักงานประจำ ยัน ลู กจ้าง ชั่วคราว ตร งนี้ได้รับผลกระท บกันหมด

โดยที่บางบริษัทบางกิจการถึง ขนาด ปิดตัวลง ทั้งนั้ ทางรั ฐบาลได้ออกมาตรการ เพื่อช่ว ยเหลือ พี่น้อง คนไทยมาหลายมาตรการ แต่ตอนนี้ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนั้นคือเราชนะนั้นเอง

โดยในส่วนของตรงนี้เชื่ อเลยว่าหลายคน ก็คิ ดไปในทิศท างเดีย วกันว่า โครงกา รมา ตรการช่ วยเหลือนั้น ควรมีระยะเวลาเพิ่มขึ้น ให้เหมา ะสมกับ ค้าใช้จ่ายต่า งๆในปัจจัน

โด ย ล่าสุด จาก กรณี คุณอ นุวัต เฟื่องทองแดง ได้ไล ฟ์สดพูดถึงโครงการเราชน ะ ควรเพิ่มเราชนะเป็น 6 เดือน ดีไ หม

หลังจากมีกระ เเ สโซเชียล อั พเดทประชาชนจำน วนมาก มีความเห็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า อยา กให้เพิ่มเราชนะอีก 6 เดือน

เนื่องจากมีโพสต์สอบถามคว ามเห็นชาวโชเชี่ยลตามกลุ่มสวั สดิการต่างๆ ถึงความเห็ นของประชาชนส่วนใหญ๋ถึงเรื่อง

อยากให้เพิ่มเราชน ะอีก 6 เดือน ซึ่งมีผู้เข้าไปคอมเ มนต์จำนวนมาก ว่าเห็นด้วย เพราะปร ะชาชนยังได้รับผลกระทบ จากสถาน กา รณ์cv อยู่ในข ณะนี้ จึงอยากให้ภาครัฐปรับยื ดหยุ่นไปตามสถานก ารณ์