อนุมัติแล้ว ขรก.ลูกจ้าง ให้คนละ 12,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดต าม และต้องบอ กว่า ช่วงนี้หลายๆคนได้รับเหมือนกันหมดซึ่งผลกระทบ จาก  สถาณ การณ์รอบ 2 ไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐ ห รือเอกชนรวมถึงเชิง พาณิช ซึ่งบางบริษั ท บางกิจการได้รับผลกระทบเหมื อนกัน

ทั้งนี้ทางรั ฐบาลได้ทำ การ ออกมาตรการมาหล ายโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ก็่คือเราชนะ และเรารักกันซึ่งบางคนไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ที่ได้รับสิทธิ์ ตรงนี้ก็มี โดยใน ส่วนของตรงนี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องดีจริงๆ

ล่าสุด พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติงบกลางซึ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2564 จำนวน 1,020 ล้านบาท มอบให้ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ คนละ 12,000 บาท

เป็นค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเกิดสาธารณภัย โดยให้แต่ละหน่วยงานเบิกจ่ายได้ทันที งบที่มอบให้ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างโครงการ มาจากไหน

มาจากงบกลางประจำปี 2564 ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ทั้งสิ้น 1.4 หมื่นล้านบาท โดยงบจำนวน 1,020 ล้านบาทนั้น มาจากงบกลางดังกล่าว อยู่ในหมวดเงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรไว้ จำนวน 1,050 ล้านบาท


งบกลางประจำปี 2564 ที่ทาง กทม. ได้ขอจัดสรรงบไว้ 14,207,857,245 บาท จะถูกนำไปใช้อย่างไรบ้าง

1. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 115,156,845 บาท

2. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำท่วม จำนวน 125 ล้านบาท

3. เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ล้านบาท

4. เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 2,700 ล้านบาท

5. เงินบำเหน็จลูกจ้าง จำนวน 1,035 ล้านบาท

6. ค่าติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 100 ล้านบาท

7. เงินสำรองสำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 10 ล้านบาท

8. เงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร จำนวน 320,756,400 บาท

9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จำนวน 3,975,618,000 บาท

10. เงินรางวัลและเงินช่วยเหลือ สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 1,050 ล้านบาท

11. เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย จำนวน 1,500 บาท

12. เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 220 ล้านบาท

13. เงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,756,326,000 บาท