บัตรคนจน เดือน ก.พ. 64 รับรวดเดียว 9 เด้ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้อง บอ เลยว่า ในการ ช้่วยเหลือของทางรัฐบาล ในสถาณการรอบ2 นี้ มีการช่วยเ หลือหลายม าตรกา ร ซึ่งล่าสุดคือเร ารักกัน แต่ที่กำลังจะโอเงินในตอ นนี้นั้นก็คือ เราชน ะนั้นเอง

นอกเหนือจากนี้สำห รับผู้ที่มีรายได้น้อย ตรงนี้ ได้มี การ ช่วยเหลือหลายอย่ างสำหรีบผู้ถื อบัตรสวัสดิการปห่งรัฐโดย ล่าสุดนั้่น  บัตรคนจนจะมีเงินโอนเข้า 9 รายการ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธา รณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

2.วงเงิน ช่วยเหลือค่าซื้อสิน ค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินทุกคนและรูดใช้ได้ไม่จำกัดจำน วน ครั้ง แต่ ต้องไม่ เกินวงเงินที่กำห นดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

3.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้ อสินค้าอุปโภคบริโภ คที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัส ดุการเกษตร เพิ่มเติม จำนวน 500 บาท

การเพิ่มเงินซื้ อสินค้าฯ 500 บาทดังกล่าว เป็นไปต าม โครงการเพิ่ มกำลังซื้ อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้ อสินค้าให้แก่ผู้ถือ บัตรส วัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคน จำนว น 500 บาทต่อคนต่อเ ดือน ระหว่างเดื อนมกราคม-มีนาคม 2564 แต่ไม่ส ามารถกดเป็นเงินสดได้

4.ส่วนลดค่าซื้ อก๊าซแอ ลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคน ต่อ 3 เดือน โดยผู้ถื อบัตรฯ จะได้รั บทุกคน และสามา รถใช้สิทธิ์ได้ด้ว ยการนำบัตรฯ ไปซื้ อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกั บกระทรวงพลังงาน ไม่จำกัดจำนว นครั้ง ภายในระ ยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินว งเงินที่กำหนดและไ ม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 5 กุมภ าพันธ์ 2564 จำนวน 1 รา ยการ

1.โครงกา รเราชนะ งวดที่ 1 โครงการเราชนะจะจ่ายเงินค่ าซื้ อสินค้าอุปโภคบริโภคจำ นวน 675-700 บาทเป็ นงวดแร ก เพื่อเยียวย าผลกระทบจาก cv จากนั้นเร าชนะจะโอนเ ข้าบัตรฯ อย่างต่อเนื่องถึ งเดือนมีน าคม 2564 รวม 8 งวด ซึ่งการจ่ายเงินจ ะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รั บวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระ หว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเ พิ่มเติม 700 บาทต่องวด

 

วันที่ 12 กุม ภาพั นธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 2 โครงกา รเราชนะจะโอนเงินค่าซื้อสิ นค้าอุปโภคบริโภคเพิ่ม เติมให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นงวดที่ 2 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่ มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บา ทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเ ติม 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้ รับว งเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่องวด

วันที่ 18 กุมภ าพันธ์ 2564 จำนวน 2 รายการ

1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัต รสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับ สิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บา ทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

2.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือ นต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิท ธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเ กณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.โครงการเราช นะ งวดที่ 3 โครงการเราชนะจะโอนเงินค่าซื้ อสินค้าอุปโภ คบริโภคเพิ่มเติมให้ผู้ถื อบัตรฯ จำนวน 500 บาท เป็นงวดที่ 3 ซึ่งการจ่ายเงินจ ะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เ กิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่ าง 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเ งินเพิ่มเติม 700 บ าทต่องวด

ประมาณวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 รายการ

1.เบี้ยคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รั บเบี้ยคนที่ไม่สา ม ารถช่วยเหลื อตัวเองได้เพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1 .เป็นผู้คนที่ไม่สามา รถช่วยเหลือตัวเองได้ที่มีอ ายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวคนที่ไม่สามารถช่วยเห ลือตัวเองได้ และ 3.มี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โดยวงเ งินเบี้ยคนที่ไม่สามาร ถช่วยเหลือตัวเองได้เพิ่มเติม 200 บาท จ ะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประม าณวันที่ 22 กุมภ าพันธ์ 2564 และสามารถกดเป็ นเงินสดได้

วันที่ 26 กุมภ าพันธ์ 2564 จำน วน 1 รายการ

1.โครงการเราชนะ งวดที่ 4 โครงก ารเราชนะจะโอนเงินค่าซื้ อสินค้าอุปโภคบ ริโภคเพิ่มเติมให้ผู้ ถือบัตรฯ จำนวน 500 บาท เป็นงวดที่ 4 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่ งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บา ทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่มเติ ม 675 บาทต่องวด

กลุ่มที่ 2 มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บา ทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่ มเติม 700 บาทต่องวด