วิธีใช้เงิน เราชนะ สำหรับ ประชาชน ร้านค้า เช็กได้เลย

เป็นอีกหนึ้่งเรื่องราวที่ชาวโซเ ชียลต่างติดตา มและต้อบอกเป็นเสียงเดี ยวว่า ดีมากครั บท่าน สำหรับรอบ 2นี้ ทั้วทั้งประเทศได้รับผลกระทบ กันทั่วปร ะเทศจริง

ในส่วนของการช่วยเหลือ รัฐบาลได้ออกมาตรกา รเพื่อเยียว ย า ประ ชาชนออกมาหลา ยอย่างซึ่ง ล่าสุด ก็คือเรารักกันแต่ก่อนหน้านั้นที่กำลังจะมี การโอนเงินเยียว ย านั้นก็คือเราชนะ

จากกรณีรัฐบาลจะเปิ ดให้ประชาชนลงทะเบี ยนร่วมโครงการ เราชนะ รับเงิ น 3,500 บาท นาน 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาทใช้จ่า ยในร้านค้าที่ร่วมโค รงการ นั้น

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ไม่ต้องลงทะเบีย นใหม่สามารถใช้เ งินได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ซึ่งเคยร่วมโครงการอื่นของรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนเช่นกัน

โดยสามารถตรวจสอบสิท ธิผ่าน www.เราชนะ.com และยืนยั นผ่านแอปฯ เป๋าตัง เริ่มใช้วงเงิ นได้ในวันที่ 18 ก.พ. สำหรับ กลุ่ มผู้ลงทะเบียนใหม่ สามารถเริ่มลงทะเบี ยน 29 ม.ค.-12 ก.พ 64 ตั้งแต่เวล า 06.00 น.-23.00 น. ตรวจสอบสิท ธิได้ตั้งแต่ 8 ก.พ. 64

หากได้รับสิทธิจะเริ่มใ ช้วงเงิน ในวันที่ 18 ก.พ. ร้านค้า บริก าร แท็กซี่ วิน จยย. รถตู้ สามารถลงทะเบี ยนร่วมโครงกา รได้ตั้งแต่ 29 ม.ค.- 31 มี.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-23.00 น.

 

1.กลุ่ม ผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่ง รั ฐ สามา รถใช้วงเงิน เร าชนะ ได้ตั้งแต่วั นที่ 5 ก.พ. ได้ ดังนี้

วิธีใช้ บัต ร คนจ น

ใช่สิทธิบัตร คนจน เราชนะ ร้านธ งฟ้า

วิธีใช้บัตรคนจน เราชนะ ร้านถุงเงิน ธงฟ้า

อย่าลืมรหัสบัตรคนจนด้วย นะครับ เพราะทุกครั้งเราจ ะต้องบอกรหัส บัตรคนจ น 6 ตัวด้วยทุกครั้ง

2.กลุ่มผู้ใ ช้แอปฯ เป๋าตัง ซึ่งเ คยร่วมโครงก ารอื่นขอ งรัฐ เช่น คน ละครึ่ง และกลุ่มผู้ลงทะเ บียนใหม่ หากได้รับสิทธิสามารถใช้วงเงิน “เราชนะ” ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.

โดยรับเงินง วดแรกจำนวน 2,000 บาท และจะได้วงเงินเข้าแอ ปฯเป๋าตัง ทุก วันพฤหัสบดี สัปดา ห์ละ 1,000 บาท ดังนี้

วิ ธีรับสิทธิเราช นะ

รับสิท ธิ เราช นะ

เรียกได้ว่าวิธีก ารใช้ก็ไม่ยากเล ยนะครับ พรุ่งนี้อย่าลื มไปใช้สิทธิกันนะครับสำ ห รับบัตรคนจน