เตรียมตัวกันให้พร้อม ขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินเยียวยาประกันสังคม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างออกึความคิดเห็น และให้ความสำคัญตรงนี้ต้องบอกว่า วินาทีนี้ไม่วา่ามาตรการอะไรมีผลต่อ ประชาชนสามมารถช่วยได้เยอะจริงๆล่าสุด

สำนักงานประกันสังคม เร่งให้ความช่วยเหลือ เ ยี ย ว ย า และบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตน พร้อมให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตน ตามประกาศ “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ดต่ออันต รายตามกฎหม ายว่าด้วย โ ร ค ติดต่อ พ.ศ. 2563”

ส่งผลให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงา นเนื่องจาก นายจ้าง หยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบาง ส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติดต่ออันตรา ยตาม กฎหม ายว่าด้วย โ ร ค ติดต่อ

โดยทำให้ไม่สามา รถประกอบกิจการได้ตามปกติและผู้ประ กันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นมีสิ ทธิได้รับประโย ชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้ อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ซึ่งขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ของตนเอง แล้วนำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบฯ

ทั้งนี้เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส.2-01/7 และหนังสือรับรองการ ในระบบ e-Service บน www.sso.go.th และส่งเอกสารทั้งหมดให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัด เขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

ทั้งนี้ นายจ้าง ผู้ประกันตน มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง