ให้ไว รีบอัพเดต แอพฯ เป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด รับเราชนะ 1,000

เป็นอี กหนึ่งเรื่องราวที่ช าวโซเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ในช่วงเวลาแบ บนี้ ไม่ว่า จะเป็นอ าชีพ อะไรก็ได้รับผลกร ะทบจาก ทั้ง 2 รอบจาก cvd 19

ไม่ว่า จะเป็ นภาครัฐเอชน เชิงพ านิชย์และเกษต รกร ตรงนี้ได้รับผลกระทบกั นหมด โดยในช่วงที่ สถาณกา รณ์จะผ่านผ้นไป เราจะทำ ตามสัญญ า ขอเว ลาอีกไม่น าน ตามสโลแกน และ ตรงนี้ฟ้าหลั งฝนต้องสดใสเสมอ

ทั้ งนี้ในส่ วน ขอ งการช่วยเหลื อของทางรั ฐบาล ได้อ อกมาตรการ มาหล ายมาตรการ เพื่อช่ วยเหลือ ประช าชน เช่นเราไ ม่ทิ้งกัน เรื อดำน้ำ และคนล ะครึ่ง โดยโคงการ ที่ต อนนี้ได้นับความส นใจกันมาก็คือเราช นะนั้นเอง

ล่ าสุด วันที่ 4 มี.ค.64 กร ะทรวงการคลัง โอนเงิ นมาตรการ เราช นะ ให้กลุ่มผู้ใช้ง านแอพพลิเคชั่ น เป๋าตัง หรือผู้ที่ได้รับสิ ทธิจากม าตรการ คนละครึ่ง และ เราเที่ ยวด้วยกัน รอบสาม จำนวน 1,000 บ าท

ส่วนก ารโอนเงิ นรอบถัดไป จะโ อนใ ห้จำนวน 1,000 บาท ทุกวั นพฤหัสบดีถัดไป ในวันที่ 11, 18, 25 มี.ค.64 จนก ว่าจะครบ 7,000 บ าท ทั้งนี้ ผู้ที่จะกดรับ สิทธิ พร้อมรับโอนเงิ นจากมาตรการ เราชนะ จะต้องอัพเดตแอพฯ เป๋าตัง เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน

เร าชนะ

โดยวิธีอัพ เดต เป๋าตัง เวอร์ชั่นล่าสุด 10.35 มีวิธีก ารดังต่อไปนี้

-เข้าไปที่ Play Store (สำหรับผู้ใช้แอ นดรอยด์) หรือ App Store (สำหรับผู้ใช้ iOS)

-ค้นหา เป๋ าตัง ในช่องค้ นหา

-กดปุ่ม อั พเดต

-จากนั้ นรอระบบทำการอั พเดต เป็นเวอร์ชั่น 10.35

-หลังจากอัพเดตเสร็จสิ้น สามารถกดเข้าใช้งานได้

สำหรับ ขั้นตอนการตร วจสอบเงิ น สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเค ชั่น เป๋าตัง พร้อมวิธีการอัพเด ตแอพฯ เป๋าตัง เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนกดรับสิทธิ เราชน ะ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการเช็กเ งิน

-กดเข้าไปที่แ อพพลิเค ชั่น เป๋าตัง

-ใส่รหั สผ่าน 6 หลัก

-กดเลื อกเมนู G Wallet

-กดเลือกเมนู เรา ชนะ

-ระบบจะขึ้นให้กดยืนยัน เพื่อรับสิทธิ์ เราชนะ (ปุ่มสีน้ำเงิน)

-เริ่มสแกนใช้งาน เราช นะ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

อย่างไรก็ตา ม อย่าลืมอัพเด ทแอพ เป๋าตัง เพื่อรับเงิ น 1,000 บาท