ก้าวข้ามสถานการณ์ข้าวถูก ธกส.ให้กู้ 1 ล้าน

สำหรับหลายๆสถานการณ์ที่ผ่านมายนั้นทำให้เกษตรกร ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในส่วนของผลลิจนั้นในตอนนี้ถือได้ว่าราคาลดลงจน เกษตรกรบางราบอาเข้าขั้นวิฤตกันอยู่ในตอนนี้ ทั้งนี้ในส่วนของการทำเกษตรกรทฤษฏีแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่นั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่อาจจะช่วยได้ในขนะนี้ ปลูก แปลรูปและจำหน่ายไปในตัว

ซึ่งสำหรับต้อนนี้นั้นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับหลายๆคนนั้นคืองเินทุน แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็น วงเงินที่สำหรับขลงทุนเพื่อประคับประคองหรือทำให้ครบวงจรนั้น สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้ ในส่วนตรงนี้ดีแน่นอนสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ กับสินเชื่อ ธกส ธรนาคาร ขวัญใจของเกษตรกรไทย

สำหรับ สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดสินเชื่อ

ชื่อสินเชื่อ : สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

ประเภทสินเชื่อ : สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน

วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่อเพื่อการทำงาน-ประกอบอาชีพ-การค้า

จุดเด่น : สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิมหรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายละเอียดหลักประกัน 

ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคาร เป็นลำดับแรก

กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้แล้ว ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง

กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

หากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันหนี้เงินกู้ได้

ผู้มีสิทธิ์กู้ : เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี

คุณสมบัติผู้กู้ 

เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อายุไม่เกิน 45 ปี

มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตร

ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตร หรือธุรกิจเกษตร

ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

สูงสุดไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท

ระยะเวลากู้ : 1 – 10 ปี

วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี

ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 1,000,000 บาท 6.5 %

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ดอกเบี้ยผิดนัด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

การชำระคืนเงินกู้

ยอดชำระขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

สิทธิชำระเกินค่างวด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

หมายเหตุ : – สอบถามเพิ่มเติม : Tel. 0-2555-0555

คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ