คลังเตรียมต่อ คนละครึ่ง เฟส 3 เช็กเลยรอบนี้ห้ามพลาด

เป็นอี กหนึ่งเรื่องราวที่ช าวโซียลต่า งติดตามและต้องบอกว่า ดีมา กครับ เพราะในช่ว งสถาณการณ์ รอบ 2 ที่ ผ่านมาไม่ว่ าใครๆก็ได้ รับบผลกระทบกั นหมด

ซึ่งในส่วนขอ งคนล ะครึ่งทั้ง 2 รอบที่ผ่านมา ถือว่า เคืองสายตายกันอยุ่หลายๆ คน เพรา ะว่า มีหล ายคน ที่ต้องการลงทะเบียน

ในส่วนของห ลาย ท่านที่ไม่สำเร็จในรอ2 คราวนี้ถือเป็น นาทีสำคัญเ ลยก็ว่าได้ เพราะ ว่าจะได้เป็นอีกหนึ่ งตัวช่ายนอกเหนือจาก เราชนะและ ม.3 3 นั้นก็คือคน ละค รึ่งเฟส3

ล่าสุด วันที่ 5 มี.ค. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ปลัดก ระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เ ตรียม หารือน โยบายกับน ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนา ยกรั ฐมนตรี และร มว.พลังงาน แล ะนายอาคม เติมพิท ชย าไพสิฐ รมว.คลัง ขยา ยมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ที่มาตรการเฟส 1-2 จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค.ว่าจะขยายต่อไปเลยหรือไม่

หรือเป็นช่ วงเวลาใด และจะครอบคลุมผู้ที่ได้สิ ทธิ์เ ดิม 15 ล้านคนที่ได้สิทธิ์เดิมไม่ต้อ งมาลงทะเบียนใหม่ หรือจะเปิดลง ท ะเบียนให ม่ทั้งหมด ให้สิ ทธิ์กับ ทุกคนที่อ ยากได้

ตอนนี้ต้องออ กแบบโครงก ารให้ชัดเจนก่อนเส นอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอ บ ถ้าฝ่ายนโยบ ายเห็นว่าจะไม่มีโครงการมาตรการกระตุ้นเ ศรษ ฐกิจอื่นๆ ออกมา ก็สามารถเสน อโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้ ซึ่งหลักการต้องใกล้เคียงกับข องเดิม แต่จะดูเวลา ที่เหมาะสมว่าจะใ ห้ต่อเนื่องไปเลย

หรือจะเ ว้นช่วงไว้แล้วจะให้สิท ธิ์กี่คน จำเป็น ต้อง 15 ล้านค นไหม หรือจะให้ 30 ล้ านคนเท่าเราชนะ แต่ถ ามใจคือ ใค รอยากได้ต้องได้หมด นายกฤ ษฎากล่าว

สำหรับโครงก ารคนล ะครึ่งเฟส  3 ต้องแก้ข้อบกพร่องเดิม ที่มีในโครงการเฟส 1-2 เช่น จะต้ องรวมภาคบริการจากเดิมให้ซื้อได้เฉพ าะ สินค้า ซึ่งจะต้องขอหารือกับธนาคารกรุงไทยว่า มีภา คบ ริ การเข้าร่วมโครง การในฐานข้อมูล มา กน้อย แ ค่ ไหน และสาเหตุที่ควรขยายมา ตรการเฟส 3 ออกไป

เพราะเห็นว่ าต้องกา รรักษ าแรงส่งให้เศร ษฐกิจฟื้นฟูต่อไปไ ด้ เป็นการช่วยเห ลือทุกภาคส่วน ร้านค้ารายเล็ก ทั้งสินค้าและบ ริการกว่า 2 ล้านร าย ให้มีส่ วน ร่วม ช่วยกันจับจ่ายใ ช้สอยคนละครึ่งกั บรั ฐบาล

นายกฤษฎ า กล่าวว่า ส่วน วงเงิ นที่จะให้เบื้องต้ น คาดว่าจะไม่ได้ให้ 500 บ าท เหมือนเฟส 2 ซึ่งอาจจ ะน้อยเกิ นไป แต่หา กจะให้ร าย ละ 3,000-3,500 บ าท นาน 3 เดือน

ก็ต้องดูว่ามีเงินเหลือพอหรือไม่ ซึ่งตอนนี้เงินกู้ จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนวงเงินเยี ยวย า 5.5 แสนล้านบาท ใช้ไปเกื อบหมดแล้ว จึงเหลือวงเงินในส่ว นฟื้นฟูอีกประมาณ 2 แสนล้านบาท ที่จะ นำมาใช้ได้ ก็ขึ้นอยู่ กับฝ่ายนโยบายว่าจ ะจ่ายเท่าไหร่ จึงจะเหม าะสม

ส่วนข้อเสนอของนายสุพัฒน พงษ์ ให้ลดอัตราภา ษีเ งินได้นิติบุคคล 20% เพื่อจูงใจให้ต่างชาติเข้ ามาล งทุนในไทย นั้น ต้องไปพิจารณาว่าเมื่อเทีย บกับประเทศคู่แข่งแล้ว อัตราภาษีไทย สูงเกินไปหรือไม่

เช่น สิงคโปร์ อยู่ที่ 18% แต่บาง ประเทศก็สูง กว่าไทยมาก ในมุ มมอ งคือ ถ้าลดภ าษี ก็ช่วยเรื่องของการแข่ง ขัน จูงใจลงทุ นเพิ่ มขึ้นได้ แ ต่การเสนอต้อง ทำเป็นแพ็คเกจ ถ้าลดภาษีเงิ นได้นิติบุคคล ก็ต้องจัดเก็บรายได้จากตัวอื่นมาทดแท นด้วย