คลังโอนเงิน เราชนะ ให้กลุ่มแรกใช้วันนี้ เปิดกลุ่มอื่นเช็กสิทธิ์ได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติ ด ตาม ซึ่งใน่ส่วนขอ งตรงนี้ ต้องบอกว่า สถา ณการณ์ รอ บ2 ได้รับผ ลกระทบกันหลายอย่างทั้งภาครั ฐและเอกชน

ตรงนี้ทางรัฐบาลได้ ออกมาตรการ ช่วยเหลือเยียวย า ออกมาหลายม าตรการ ซึ่งมาต รการล่าสุดนั้นก็ คือเรารักกันแต่ว่าในวันนี้สำหรับที่มีการโอนเงินช่ วยเหลือให้เเก่ประชาชนนั้นก็คือโ ครงการเราชน ะนั้นเอง

โดยล่าสุดวันนี้ วันที่ 5 ก.พ.2564  วันนี้โค รงการ เราชนะ จะ โอนเงินและเปิด ให้ผู้ถือบัตรสวัส ดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้จ่ายเป็นครั้งแรก หลั งจากเป็นกลุ่ มบุคคลที่ได้รับสิ ทธิ์อัตโนมัติ

โดยไม่ต้องลงทะเบียน รัฐบา ล จะโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 7,000 บาท รวมร ะยะเวลา 2 เดือน ตั้งแ ต่เดือน ก.พ.-มี.ค.2564 โดยมีไทม์ไลน์กา รโอนเงิน ดังนี้

รับโ อนเงินครั้งแรก จำนวน 675 บาท หรือ 700 บาท : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

รับโอนครั้งต่อไป ทุกวันศุ กร์ คือ วันที่ 12, 19, 26 ก.พ.2564 และ 5, 12, 19, 26 มี.ค.2564

เงื่อนไขจำนวนเงินที่โอนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเพิ่มสัปด าห์ละ 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บา ทต่อคนต่อเดือน บาท
ผู้ที่มีรายได้เ กิน 30,000 บา ทแต่ไม่เกิน 1 แส นบาท จะได้รับเงินเพิ่มเป็น 700 บาทต่อสั ปดาห์ หรือคิดเป็น 2,800 ต่อเดือน

ทั้งนี้ การใช้จ่า ยเงินผ่าน เราชนะ เริ่ม ตั้งแต่ 29 ม.ค.-31 พ.ค.2564 โดยสามารถสะ สมสิทธิ์การใช้ จ่ายได้จนถึงสิ้นสุดโครงการ


สำหรับประกัน สังคม ม.33 ควบ บัตรคนจน ได้ เราช นะ นั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แ ละเป็นผู้ประ กันตนตาม

มาตรา 33 ในระบบปร ะกันสังคม จะได้รับเงินจากมาต รการนี้เช่นกัน จากกรณีที่ เราชนะ ระบุเงื่อนไขไว้ว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว

ขณะที่กลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการ คนละครึ่ง หรือโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไม่ต้องดำเนินการอะไร หากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง

โดย จะมีข้อค วามแจ้งเตือน ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และให้ก ดยืนยันสิทธิ์ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอ บสิทธิ์ได้ วันนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.เราช นะ.com หากได้ รับสิทธิ์ จะสามา รถกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน “เป๋าตัง” ในวั นที่ 18 ก.พ. 2564 โดยจ ะได้รับวงเงินครั้งแร กจำนวน 2,000 บาท