บัตรคนจน รุ่นใหม่ รับเดือนละ 1,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลและคนทั้งประเทศต่างใ ห้ความส นใจ ต้องบอกว่า ในส่วนของส ถาณการณ์รอบ 2 หลายๆคน ได้รับผลกระทบกันทั่ว ไม่ว่าจะเป็นภาาครั ฐวหรือเอกชน พ่อค้าแม่ค้า หรือ เกษตรกร

โดยบางบริษัทบากกิจการ ถึงขนาดปิด ตัวลง ในส่วนของ ทางรั ฐ ได้มีการออก มาตรก ารเพื่อช่วยเหลือป ระชาชนมาหลายม าตรการ เช่น เราชนะ คนละครึ่ง เราสรักกัน

แต่ทว่ากลุ่มที่จะได้รับ การช่วยเหลือเ ป็นอันดับแรก ตร งนี้ก็คือ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการนั้นเอง

ล่าสุด นายกฤษฎา จีนะวิจ ารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมจะเปิ ดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอ บใหม่ในเร็ว ๆ นี้ โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลังจา กการเปิดลงทะเบียนโครงการ เราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้อง การความ ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น

ไม่สามารถเข้ าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟ น ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นต้น ทำให้เห็นว่ายังมีประชาชนที่มีรายได้น้อย แต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่อีกไม่น้อย

จึงต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดลงทะเบียนหลังจากจบโครงการเราชนะทันทีเลยหรือไม่ อย่างไรก็ดี จะพยายามทำให้เต็มที่

โดยหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาหลัก ๆ คือ เรื่องของรายได้ จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยต ามเงื่อนไขที่กระทรวง การคลังกำ หนด” นายกฤษฎากล่าว

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ภายในปีนี้จะมีการทบทวนสิทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุป

หลังจากจบการลงทะเบียน โครง การเราชนะ ช่วงเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ และประชาชนทั่ วไป เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐรอบใหม่ และจากนี้ไป กระทร วงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูล

หลังจากที่ผ่าน มาไม่ได้ทบทวนสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการมา 2-3 ปีแล้ว เดิมจะเปิ ดทบทวนบัตรสวัส ดิการรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เจอC V19 รอบใหม่จึงชะลอออก ไปก่อน โดยหลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราช นะ ในเดือน มี.ค.นี้ กร ะทรวงการ คลังก็จะเร่งทำเพื่อห าข้อสรุปอีกครั้ง

โดยกลุ่ มเดิมที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเบีย นทบทวนใหม่ทุกคน ซึ่งเป็ นเหมือนกับการพิจารณาเปิดลงทะ เบียนบัตรสวัสดิกา รแห่งรั ฐ เช่น  มีคนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิก าร แต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้ว

เพราะมีเงินเดือนเกินกว่า 1 แสนบาทต่อปี หรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเกณฑ์ แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดกรองออกไป นางสาวกุลยากล่าว

ทั้งนี้ การเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐครั้งนี้ จะกำหน ดเกณฑ์และเงื่อนไข ใหม่ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติจากรา ยได้ครัวเรือนเป็นหลัก ต่างจาก กที่ผ่านมา ที่พิจารณาจาก รายได้รายบุคคล เช่น ภรรยาในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่ มีเงินได้บุ คคลธร รมดา แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้จำนวนมาก ที่ผ่านมาภรร ย าก็จะได้รับสิทธิ แต่รอบนี้จะพิจาร ณาเกณฑ์รายได้คร อบครัว

ส่วนเก ณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบครัวนั้ น ยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณฑ์เป็นดู รายครอบครัวแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโคร งการน้อยลงหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถบอกได้

อย่างไรก็ดีก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้ง เพราะการเปิดลงทะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระทบแล้วทำให้รายได้ลดลงก็มี รายงานข่ าว แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563-ก.ย. 2564) รัฐบาลได้จัดสรรงบป ระมาณให้กองทุนประชารัฐ สวัสดิ การเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

เพื่อสนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นม าเพื่อบริหารจัดการบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รวมทั้งสิ้น 49,500.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 9,500 ล้านบา ท จากปีงบประมาณ 2563