ออมสินให้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ได้ทุกอาชีพ

ในช่วงสถาณการร อบ 2 นี้ บอกได้เ ลยว่า ได้ผลกระทบ กันหม ด ทั่วประเทศ ในส่วนของกา รช่วยเหลือของรัฐบาลนั้น

ได้ออกมาตรการช่วยเ หลือหลายมา ตรการ แ ต่ว่า ตร งนีถ้า ในส่วนของตรงนั้ นไม่พอหรือ ท่านที่กำ ลัง มองหาวงเงินสักก้อนเพื่อที่ ใช้จ่าย หรือประค องธุ รกิจ

ตรงนี้จะดีกว่าไหม  ถ้าใน ส่วน ของวงเงินนั้นเป็น สิเชื่อของธน าคารออมสินที่ มีก ารอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยที่ต่ำ

ล่าสุด ธนาคาร ออมสิน นอกจากสิ นเชื่ อเสริมพลังฐ านรากแล้ว ออ มสินยังมี บริการ สิ นเชื่อ เอนกประสง ค์ ในรูปของวงเงิน สินเชื่อ หมุนเวียน

เพื่อเป็นวงเงินสำรองใ ห้ท่านนำไป ใช้จ่าย เพื่ อการ อุปโภคบริโภคต ามความต้องการ นั่นก็คื อ สินเชื่อบัต รกดเงินสด People card

ใครที่ส นใจ ไปดูรายละเอียดเงื่อ นไขการกู้ยืมกันเลยสินเ ชื่อบัตรกดเงินสด People card ให้ว งเงิน สูงสุด 30,000 บาท

โดยไม่ต้องมี หลักทรั พย์หรือบุคค ล ค้ำประกัน คำน วณดอกเบี้ย ตามจำน วนเงิน และจำนวน วั นที่เบิก ใช้จริง ในอัตรา ดอกเบี้ ยและ/ห รือค่าธรรมเนียม ค่าบริ กา รอื่นๆ ที่ธนาคารป ระกาศในแต่ละขณะ

คุณสมบัติ

1. เป็ นคนไทย มีอ ายุ 20 ปีขึ้นไป
2.รายไ ด้ประจำ อา ยุไม่เกิน 60 ปี
3.ผู้ประก อบอิสระ / เจ้าของกิจก าร อายุไม่เกิ น 65 ปี

อายุงา น ดังนี้

 1. ผู้มีรายได้ปร ะ จำ ต้องมีอายุงาน ในที่ทำง าน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป
 2. ผู้ป ระกอบอาชี พ อิสระ / เจ้าข องกิจการ ต้ องประกอบอาชี พ หรือดำเนินธุ รกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สิท ธิประโย ชน์

 1. วงเงินสู งสุด 5 เท่าข องรายได้

2. ฟรี! ค่าธ รรมเนีย ม

3. วงเงินสูงสุ ดไม่เ กินรายละ 30,000 บาท
รายละเอีย ดผลิตภัณ ฑ์บัตร

ว งเงินสู งสุด

ให้ว งเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ร วมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

รายล ะเอียดก ารสมัคร

สำห รับผู้มีรายได้ปร ะจำ

 1. สำเ นาบัตรประช าชน
 2. ต้นฉ บับ/สำเนาส ลิปเงินเดือน
 3.  Statement หรือสำเน าบัญชี เงิ นเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุด
 4. บัญชีที่ระ บุชื่อ และ เลขที่บัญชี

อาชีพอิส ระ / เจ้าของกิ จการ

 1. สำเนาบั ตรประช าชน
 2.  เอกส าร แสดงการดำเนิ น ธุรกิจ 1 ปี
 3. ต้ นฉบับ/สำเ นาเอกสาร แ สดงรายได้ย้อ นหลัง 6 เดือน
 4. Statement หรือสำเนา บัญ ชี ธนาค าร ในนามผู้ส มัครย้อนหลัง 6 เดื อน พร้อมหน้า สมุดบัญ ชี ที่ระบุชื่อ และ เลขที่บั ญชี

ระยะเว ลาการอนุมั ติ สินเชื่อ

1. จากการหาข้อมูล พบว่า บั ตรกด เงินสด ออมสิน ใช้เวล า ในการ อนุมัติว งเงิน เฉลี่ยที่ ประม าณ 1 เดือน ขึ้นไป

2. สามารถติ ดต่อ ขอทำบัต รกดเงิ ส ด People Card ได้ที่ ธน าคาร อ อมสิน ทุ กสาขา ทั่ วประเทศ