เช็คเลย ปิดเงื่อนไข รัฐแจก 5,000 ให้เที่ยววันหยุดสงกรานต์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้ องบอกหว่า สงการณ์ปีนี้ จะเต็มไปด้ วยสีสัน แน่นอนอน

หลังจากที่ ประเทศไทย ต้องพบกับ สถา ณการณ์จาก cvd 19 ไม่ว่าจะเ ป็น ภาครัฐหรือเอกชนตรงงนี้ได้รับผลกระทบกันทั่ วหน้า

ไม่ว่าจะเป็นพ่ อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบกั นหมด ซึ่ง รัฐบาลได้ออกมา ตรการชวยเหลือหลาย มาตรการ ทั้งนี้ ล่าสุดคือเราชนะ โดยตรงนี้่ ถือว่ าเป็นการดี ที่จะเป็นก ารกระตุ้น การท้องเที่ยวไปในตัวเพราะว่า

ล่าสุด จากกร ณีเพจ เราชนะ ได้ออกมาโ พสต์โดยได้ระบุข้อความว่า

เตรียมเฮกันเลย จัดให้ทั้งวันหยุดและเงินเที่ยว

สงกรานต์ปีนี้ หยุดยาว6 วัน (10-15 เม.ย) แต่

เท่านั้นยังไม่พอ จัดให้อีกต่อ เตรียมเปิดโครงการใหม่

ทัวร์เที่ยวไทย” แจก 5,000 บ. ช่วยค่าเที่ยว

เพียงอายุ 18 ปีขึ้นไป

แทนที่เที่ ยวไทยวัยเก๋าที่ กำหนด อายุ 55 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเบื้องต้น

-อายุ18 ปีขึ้นไป

-สมทบเงิ นสูงสุด 5,000 บ./คน ให้ออกเดินทางเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ (โดยจะสมทบเงิ นให้ 40% ของแพคเกจ)

สำหรับรายละเอียดทัวร์เที่ยวไทยเต็มๆ ต้องรอสรุป มติ ครม.คาดว่ าจะออกม าเร็วๆนี้

 

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ใน ส่วนของรายละเอียดและเงื่อนไขของโคร งการ โดยตัว เที่ ยวไทยวัยเก๋ า ขณะนี้มีก ารป รับเปลี่ยนรู ปแบบเล็กน้อย ภายใต้ชื่อ ทัวร์เที่ยวไทย ที่จะขยายกลุ่มเป้าหม ายครอบคลุมระดับอายุมากขึ้น เริ่มตั้ง แต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้จำ กัดแค่เพีย งผู้สูงวัยเท่านั้น

โดยจะสมทบเงิ นให้ 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ให้ออก เดินทางท่องเที่ย วผ่านบริษัททัวร์นำเที่ ยวในราคาแพคเกจขั้นต่ำ 12,500 บาท เป็นจำนว นประมาณ 1 ล้านคน

ซึ่งจะ ให้บริษัททัวร์รับใ ห้บริการคนเข้ าร่วมโครงการได้จำนวน 3,000 คนต่อ 1 บริษัท รวมบริษัท ทัวร์ประมาณ 300 ราย ระยะเวลาดำ เนินโค รงการ 3 เดือน

ข ณะนี้ยังต้องหารือกั นอีกครั้งว่า สรุป แล้วเงิ นที่รัฐบาลจะสมทบให้นั้น จะ ส่งตรงไปยังผู้ใด  ระหว่างบริษัทหรือผู้ใช้สิทธิ ซึ่งนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รั ฐมนตรีว่า การกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา

ให้แนวทางมาว่า ควรส่งตรงไปยั งบริษัทมากกว่า เพ ราะจำนวนน้อยกว่าประชาชนใ ช้สิทธิ รวมถึงหากมีการผิดปกติหรือต้องดำเนิน การตรวจสอบใดๆ ก็สาม ารถทำได้ง่ายก ว่าด้วย” นายยุทธศักดิ์กล่าว