เปิดวันลงทะเบียน กลุ่มไม่มีสมารท์โฟน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้อ งบอกว่า สถาณก ารรอบ 2 นี้ได้รับผลกระทบกันทั่วประเทศจริงๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตรงนี้รั ฐบาล ได้มีการออกมาตรการช่วยเหลื อหลายโครงการ

โดยที่เพิ่งโอนเ งินช่วยเหลือกลุ่มแลกล่าสุ ดมื่อตอนเช้าก็คือเราชะนะ โดยบ างคคนอาจจะพลาดสิทธิ์ก็ถือว่าดี ยังไงก็ดีกว่าไม่ ๆได้กันเลย

สำหรับโครงการ เรา ชนะ ที่เปิดให้ลงทะเบี ยนเพื่อรับเงินเยียวย า ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงิน 7,000 บาท

ความคืบหน้าล่าสุด น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรว จราชการกระทรวงก ารคลัง รักษารา ชการแท นผู้อำนวยการสำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกร ะทรวงการคลัง กล่าวว่า สำห รับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสม าร์ทโฟน ปัจจุบั นกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ในร ะหว่างหารื อในรายละเอียด

เบื้องต้นผู้ที่ไม่มีมือถือ สามารถลงท ะเบียน เราชนะ ได้ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้ นไป ผ่านธนาคารของรั ฐ ได้แก่ ธน าคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.

ซึ่งไม่ต้องกังวลถึงในเงื่อนไขระย ะเวลา เพราะมีการเผื่อเวลาให้เตรี ยมการลงทะเบียนกั นอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์แ น่นอน

ทั้งนี้ ทา งกระทรวงการคลัง ประเ มินว่า โครงการ เราชน ะ จะสามารถช่วยกร ะตุ้นเศ รษฐกิจไทยได้ร าว 2 แสน 1 หมื่นล้านบาท หรือคิ ดเป็น 0.5-0.6% ต่อจีดีพี

โดยขณะที่ ศูนย์พยาก รณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอกา รค้าไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจไท ยจะได้รับเ ม็ดเงินจากโครงการ เราช นะ คนละ ครึ่ง และ ม.33 เรารักกัน รวมกว่า 3 แสนล้านบาท คาดว่าจะเป็นส่วนช่ วยกระ ตุ้นเศร ษฐกิจได้อีก 1.8 %

อย่างไ รก็ตาม กระท รวงการคลัง เผย กลุ่มผู้ที่ไม่มีส มาร์ทโฟน สามา รถลงทะเบียน เราชนะ ผ่านธน าคารของรัฐในวันที่ 15 ก.พ. 64