เปิดวันลงทะเบียน เยียวยาผู้ประกันตน ม. 33 รับ 4,000

เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติด ตามและ ต้องบ อกว่า ดีม ากเลยครับ แบบนี้ ล่าสุด วันนี้ (5 ก.พ. 2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเ ผยภา ยหลังการป ระ ชุมร่วมกั บประธานและผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง และสหพันธ์ แรงงาน 39 แห่ ง

ว่าหลัง จากมีการห ารือกับนายกรัฐม นต รี ตนและท่าน นายก ฯมีความคิ ดเห็นว่ าตรงกันว่า อยา กให้เงินเยียวย าให้กับทุกคน เพื่อความยุติธร รมและไ ม่มีข้อครหาในก ลุ่มลูกจ้าง

จึงเป็นที่มาของการปร ะชุมผู้นำอง ค์กรแรง งานกว่ า 39 แห่ง เพื่อทำ ความเข้าใจร่ วมกันในวันนี้

โดยหลักเกณฑ์ที่ตกล งเรียบร้อ ยแล้ว จะจ่า ยเม็ ดเงินจำนวน 4,000 บาท จ่ายสัปดาห์ล ะ 1,000 บาท ให้กับจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชา ติไทยเท่านั้น

และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ป ระมาณ 9 ล้าน 2 แสนคน ผ่านแ อปพลิเคชั่นเป๋าตังเท่านั้น ไม่จ่ายเงินสด


ทั้งนี้ ตอนแรกจะยื่น ข้อสรุปละรา ยละเอียดทั้ งหมดเ ข้าที่ประชุมคณ ะรัฐม นตรี (ครม.) ในวันที่ 9 ก.พ.นี้ แต่ตนคิดว่าไม่ทัน จึงข้อ เลื่อนวันเป็นวันที่ 15 ก.พ.2564 แทน

โดยระหว่างการรอยื่นเรื่องเข้า ครม. ได้มีการจัดทำเว็บไซต์เตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน แล้ว

โดยจะเริ่มลงทะเบี ยนได้ตั้งแ ต่วันที่ 16-28 ก.พ.2564 หลังจา กนั้นวันที่ 1 -7 มี.ค. จะมีการตรวจสอบสิทธิ และ 8-14 มี.ค. จะให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ยืนยันตั วตนบนแ อบพ ลิเคชั่นเป๋าตัง

และเงินจะเริ่ มจ่ายเข้าแอบฯ ในวันที่ 15 มี.ค. – 5 เม.ย. 2564 และมีกรอบสิ้ นสุดก ารใช้จ่ายถึง 31 พ.ค. 2564 เท่ากับโ ครงการเราช นะ