คนตกงานปี 63 มีเฮ คลังเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโลกอินเตอร์เน็ตและ ค นทั้งประเทศ ต่างติ ดตาม โดยในส่ วน สถาณก ารณ์รอบ 2 ไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐ และเออกชนได้รั บผลกระทบทัวหน้า

ในส่วนของก ารช่ วยเกลือได้ มีการออ ก มาตรการต่างๆจาก รั ฐโดยล่าสุดที่มีการโ อนเงินช่ว ยเหลือคื อเราชนะ

ล่าสุด ความคืบหน้ามาตรการช่ วยเหลือผู้ได้รั บผลกระ ท บจากสถานก ารณ์ CV-19 โครงการ เ ราชนะ รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ที่เริ่มจ่ ายเงินงวดแรกให้กับกลุ่มบัตรคนจนวันที่ 5 ก.พ. เป็ นวันแรก

นายอาคม เติมพิทยาไ พสิฐ รัฐมนตรีว่าการก ระทรวงการค ลังเปิดเผยว่า จากวันแ รกที่กระทรวงการคลังโอนเงินโครงกา ร “เราชน ะ” ให้กับผู้ถื อบัตรส วัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จำนวน 13.80 ล้านคน

และเปิ ดให้ประชาชนทั่วไป เช็คสิ ทธิ์เราชนะ ของตั วเองว่า ได้รับสิทธิ์หรือไม่

ปรากฎว่า ผู้ว่ างงานในปี 2563 ไม่ไ ด้รับสิทธิจำนว นมาก เนื่องจาก เป็นผู้มีร ายได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท เพราะรัฐยึ ดข้อมูลปี 2562 เป็นห ลัก ดังนั้น

จึงขอให้ว่างงานที่ไม่ได้รับสิทธิไปลงทะเบียนท บทวนสิทธิของตัวเอ งในวันที่ 8 ก.พ.นี้ เพื่ออัพเดตข้อมูลใหม่

รมว.คลัง อธิบายว่า การที่กระทรวงการค ลังยึดข้อมูลภาษีปี 2562 เป็นห ลักก่อนในการเช็คสิทธิ์เราชนะ กลุ่ม ม.33 นั้น เพราะยังไม่มีฐ านข้อมูลครบถ้วน

เนื่องจาก กรมสรรพา กรขยายเวลาในการยื่นภ าษี 2563 ออกไปจนถึงเดือน 30 มิ.ย.2564

“แต่หากปีนี้ตกงาน และไม่ได้เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33 ก็ต้องมาลงทะเบีย นรอบเก็บตก

อย่างไรก็ตามรั ฐบาล พร้อมให้กา รช่วยเหลือทุกกลุ่ม ที่ได้รับควา มเดือดร้อน แต่ขอให้มาลงทะเบีย น มาแจ้งสิทธิ์ตัวเองด้วย เมื่อมีข้อมูลแล้วก็จ ะได้รับการช่วยเหลือแน่นอน

สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกัน ตนมาตรา33 ภายใต้ชื่ อ ม.33 เรารั กกัน นั้น คาดว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรว งแรงงานจะนำเสนอคณะรั ฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภา ยในสัปดาห์หน้าอย่างเร็วที่สุด

ซึ่งข ณะนี้แนวทางการช่วยเหลื อชัดเจนในระดับหนึ่ งแล้ว เหลือเพียงป รับรายละเอีย ดเล็กน้อยเท่านั้น

“เสนอครม.เมื่ อใด ก็จะเห็นรายละเอียดเมื่อนั้น ขอให้เชื่อว่ารั ฐบาลช่วยเหลือเยียวยาแ น่นอน

ส่วนกลุ่มเปร าะบาง ที่ไม่มีบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ ไม่มีสม าร์ทโฟนนั้น ก็ขอให้ไปลงท ะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน ในวันที่ 15 ก.พ.นี้ เพื่อ ธนาคารจะได้เก็ บข้อมูล

เพื่อจัดหาแนวทางในการดำเนิ นการช่วยเหลือเช็คสิทธิ์เรา ชนะ หรือ กำหน ดวิธีการดูแลเงินเยีย วยาต่อไป ซึ่งขณะนี้รูปแบบการช่วยเห ลือใกล้ชัดเ จนแล้ว เพี ยงแต่รอดูจำ นวน ผู้มาลงทะเบี ยนเท่านั้นว่ าจำนวนเท่าใด

สำหรับการช่วยเ หลือเยียวยาโควิดผ่านมาตรการ เรา ชนะ ครั้งนี้ รัฐบาลจ ะช่วยเหลือราว 41 ล้ านคน แบ่งเป็น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคน

กลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จำนวน 17 ล้านคน และ ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำน วน 9 ล้านคน และกลุ่มอื่นๆ อีก 1.2 ล้ านคน