รายละเอียด ม.33-ม.39 รับเงินเพิ่ม

สำหรับในส่วนของมาตรการต่างๆรัฐบาลนั้น สำหรับในตอนนี้ นอกจากช่วยเหลือประชาชนแล้วยัง เป็นอีกหนึ่งแนวทางกระตุ้เศรษฐกิจไไปในตัวด้วย ล่าสุด กรณี เงิน ประกันสังคม ม.33 – ม.39 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ

ทั้งนี้เพื่อกำหนดอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพของ ผู้ประกันตนในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้กำหนดให้การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน โดยออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2564 ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.45ของค่าจ้าง

และกำหนดให้การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2564 ให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.3 ของค่าจ้าง

อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพดังกล่าว มีผลทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น 347 บาทต่อคนต่อสามงวด

ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 146 บาทต่อคนต่อสามงวด

โดยในภาพรวมผู้ประกันตนได้รับเงินบำเหน็จ เพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด 1,906 ล้านบาท จำแนกเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 1,783 ล้านบาท และ ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 123 ล้านบาท

และไม่ได้ทำให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนประกันสังคมเพิ่มขึ้น จึงไม่มีผลกระทบต่อกองทุนประกันสังคม

เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินบำเหน็จ ที่เพิ่มขึ้นไปใช้จ่ายเพื่อยังชีพ เป็นการบรรเทาปัญหาทางการเงินของผู้ประกันตนได้บางส่วน