เรารักกัน เปิดเงื่อนไข ม.33 ใครบ้าง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติ ดตามและต้องบอกว่า ในช่วงรอบ 2นี้หล ายคนทั้งประเทศได้ รับผลกระทบกั นทั่วหน้ากันจริงๆ

โดยทางรั ฐบาลได้ออกมาตรการช่ว ยเหลืออยุ่งหลายโค รการ  ที้งนี้ล่าสุดที่มีการโอ นเงินช่วยเหลือนั้นคื เราชนะโดยอีหนึ่งโครงการที่เพิ่งเคาะคือเรารักกันนั้นเอง

หลังจากที่รัฐได้ออกม าตรการเยีย วย าประชา ชนที่ได้รับผลกระท บจาก CV-19 คือ มาตรการ เราชนะ ที่ออ กมาเพื่อมุ่งเน้นช่วยผู้ที่มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยรวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิม ตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้ วยกัน ด้วยก ารแจกจ่ายเงินเยียวย า 7,000 บาท รวมตลอ ดทั้งโครงการ ผ่านแ อพพลิเคชั่นเป๋าตั ง

โดยส ามารถเข้าไปลงทะเ บียนเราชนะ ตรวจส อบสิทธิเราชนะ ทบท วนสิทธิเร าชนะ ได้ผ่านเ ว็บไซต์ www.เราช นะ.com

ขณะเ ดียวกันก็มีข้อกังขาเกิดขึ้นว่า ในกลุ่ มของผู้ประกั นตน มาตรา 33 ในร ะบบกองทุนประกันสั งคม ในห้วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจา กมาตรการควบคุมสถ านการณ์ที่เข้มงวดเช่ นกัน แต่ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ เนื่องจากมีข้อ กำหนดอยู่ จึงเรี ยกร้องให้รั ฐเข้ามาเยียวย าด้วย

ซึ่งเมื่ อวันที่ 5 ก.พ.2564 นายสุชาติ ชมก ลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระท รวงแรงงาน ก็ออกมาเปิดเผยถึงม าตรการช่วยเหลือ ผู้ป ระกันตน มาต รา 33 โดยรัฐจะออ กมาตรการใหม่มาช่วยเหลือ คื อม.33 เรารักกัน

ด้วยก ารจ่ายเงินเยียวยา 4,000 บ าทตลอดโครงการ ผ่า นแอพพ ลิเคชั่นเป๋ าตัง โดยจะแบ่งจ่  ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกๆ วันจันทร์

ใครไ ด้สิท ธิ ม.33 เร ารัก กัน บ้าง?

1.ต้องเป็นผู้ประกั นตน ม าตรา 33

2.ต้องเป็นผู้ที่มีเ งินฝากในบัญชีไม่ เกิ น 5 แสนบาท ณ เดือนธันว าคม 2563

3.ต้องไ ม่เป็นแร งงานต่างด้าว

4.ต้ องไม่เป็นผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ