สรุปแล้ว! รัฐพร้อมเยียวยา 4 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

ยังคงเป็นอีกข่ าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องป ระชาชนจำน วนมาก โดยเ มื่อวันที่ 7 ม กราคม 2564 เพ จดัง สวั สดิก าร ทันข่ าว ได้โพ สต์รา ยละเอี ยดดั งนี้

เยี ยวย า CV 19 รอ บใหม่ ชั ดเจนต้อ งครอบคลุม เท่าเที ยมทุ กกลุ่ม พร้ อมเตรีย มออกม าตรการพักชำร ะห นี้ค วบคู่ไปด้ วย 40 ล้ านคนต้ องครอ บคลุ ม เท่ าเที ยม

  1. กลุ่ มแร งงา นในร ะบบปร ะกันสั งคม
  2. กลุ่ มแ รงงา นน อกร ะบบป ระกันสังค ม
  3. กลุ่ มเกษตร กลุ่ มเปร าะบาง
  4. กลุ่มผู้ด้ อยโอกาส


ภ าพจาก เพจ สวั สดิก ารทันข่ าว


ร อฟังคว ามคื บหน้ าอีกครั้งน ะคะ

โพ สต์ดั งกล่ าว

เรี ยกได้ว่าเป็นอี กหนึ่งข่ าว ที่สร้ างความสนใจให้แ ก่ประช าชนเป็นอย่ า งมาก

และห ากมีรายงานเพิ่ มเติม ทางเร าจะอั พเดตให้เร็ วที่สุ ด

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว