ออมสิน ออกมาตราการช่วยเหลือ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถ านการณ์ CV-19 ในช่วงนี้

ส่ งผลกระทบกับทุ กหน่วยงาน และประชาชนที่ประกอ บอาชีพรับจ้าง

ไ ปจนถึงเจ้าของธุ รกิจขนาดเล็กและใหญ่ ต่างได้รับผลกระทบเดียวกันจ ากเหตุการณ์ในตอนนี้

ทำให้ท างธนาคารต่างๆออกมาตราการช่วยเหลือเยีย วย าประชาชนทุกกลุ่ม

วันนี้เร าจึงได้นำข้อมูลการพักชำระหนี้ของธ นาคารออมสินมาฝา กให้ทุกคนกัน

ล่ าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เพจ อนุวัตน์ จัดให้ ได้โ พสต์ข้อความพร้อมร ะบุว่า

ธน าคารแรก ออกมาตรการช่ วยเหลือแล้ วครับ

อ อมสิน ออกมาตรการเร่ งด่วน ช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแ ดง 28 จังหวัด

ลูกค้ าสินเชื่อของธนาคาร จำนว นกว่า 1.9 ล้านราย ในพื้นที่ควบคุ มสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ส ามารถเข้าพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพ าะดอกเบี้ย หรือลดการจ่ายดอ กเบี้ยบางส่วนได้.

ร ะยะเวลามาตรการ 3 – 6 เดือน ลงทะเบียนเข้ ามาตรการช่วยเหลื อได้ที่

เว็ บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th พร้อมทั้งร ะบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อให้ชั ดเจนครบถ้วน

เ ริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 นี้เป็ นต้นไป

สอ บถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารอ อมสิน โทร.1115

วิธีลงทะเบี ยนพักชำระห นี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแ ต่วันที่ 8 มกราคา 64 เป็นต้นไป

  1. เข้ าเว็บไ ซต์ www.gsb.or.th
  2. เมื่อเ ข้าเว็บไซต์แล้ว ให้กดค ลิกลงทะเบีย น

โพสต์ดังกล่าว

สำหรั บใครที่เป็นลูกห นี้ธนาคารออมสินก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับไม่ต้องไปถึงธน าคารเลย

ขอบคุณ ธนาคารออมสิน และอนุวัต จัดให้