สมาคมทนายฯ จ่อฟ้อง ผู้เกี่ยวข้อง สั่งซื้อซิโนแวคเพิ่ม

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสต่างติดตามและต้องบอกว่า ตามนั้น  นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ระบุว่า ตามที่ได้เกิดการแพ ร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โ ควิ ด-19 ซึ่งเป็นโร คติดต่อได้ง่าย และเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิ ตของผู้ได้รับเชื้ อ

 

ต่อมา นายก รัฐ มนตรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

 


โดยที่โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายทั้งตามประกาศขององค์การอนามัยโลก และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว รัฐจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนิ นการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ส่วนประชาชนก็ย่ อมมีสิทธิที่จะได้รับการป้องกันและขจัดโ รคติด ต่ออันตรา ยจากรั ฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งร าชอาณาจักรไทย มาตรา 55 และ มาตรา 47 วรรคสาม

เพื่อป้องกันและขจัดโร คติดต่ออันตรายดั งกล่าว รัฐบาลได้สั่งซื้อวัคซี นซิโนแ วค มาฉีดให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 คณะรั ฐมนตรีอนุมัติให้สั่งซื้อวัคซี นซิโนแวคเพิ่มเติ มอีกจำนวน 10.9 ล้านโดส ในวงเงินจำนวน 6,100 ล้านบาท

แต่ปัจจุบันเกิดข้อถกเถียงทางการแพทย์ว่า วัคซีนดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้ อโควิ ด-19 สายพันธุ์อินเดีย (Delta) หรื อสายพันธุ์อื่น ๆ ที่กำลังแพร่ระบ าดทั่วโลกรวมทั้งในปร ะเทศไทยในขณะนี้ได้ วัคซี นซิโนแว คมีประสิทธิภาพเพียงป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดเชื้ อต้องเสียชีวิตลงเท่านั้น

วิธี ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางเพศให้ดีขึ้น 3 เท่าโดยไม่ต้องพึ่งยา
ค้นหาตอนนี้!
ดังนั้น การสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวค และการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมดังกล่าวจึงมิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและขัดต่อกฎหมายทำให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับความเสียหาย

ส่วนที่อ้างว่ารัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ลงนามไว้แล้วนั้น สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการซื้อขายวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชน ป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสดังกล่าว

ดังนั้น หากวัคซีนดังกล่าวไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อที่กลายพันธุ์ได้ รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายผู้ซื้อย่อมมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ เพราะวัคซีนที่จะส่งมอบมิได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย จึงขอเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีได้ทบทวนการสั่งซื้อวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชน เพราะเงินที่ใช้ในการจัดซื้อเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชน

ทั้งนี้ จึงต้องดำเนินก ารให้สมประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย การดำเนินการหรือให้ความเห็นชอบกับกระบวนการที่มิได้เป็นไปตามรัฐธร รมนูญและกฎหมายคือการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

 

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ยินดีเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อดำเนินค ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอันเป็นการปกป้องผลประโยชน์และชีวิ ตของประชาชนที่ได้รับความเสียห ายจากการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎห มายดังกล่าว