สินเชื่อส่วนสบุคคล ธ.กสิกรไทย อนุมัติไว เงินเดือนน้อยก็ยืมได้

สำหรับในส่วนของสถานการณ์ต่างต่างในตอนนี้นั้นถือได้ว่า ประเทศไทยกำลังจะกลับมาดีขึ้น ซึ่งในส่วนของตรงนี้นั้น หลายๆ คนต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ต่างๆกันทั้งสิ้น ซึ่งในส่วนของ บางบริษัทบางกิจการ  ได้หยุดทำการชั่วคราวหรือปิดตัวลง จึงทำให้หลายๆคน ได้รับผลกระทบกันมากเลยทีเดียว

สำหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายในกิจการ ทั้งนี้ หลายๆคนกำลังมองหาในส่วนของวงเงินสักก้อนกันในตอนนี้ ซึ่งถ้าเราใช้สติ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

 

ซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเงินนั้น ตรงนี้ถือว่าช่วยได้ไม่มากก็น้อย หากในนส่วนของวงเงินก้อนนั้น เป็นในส่วนของสินเชื่อ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ของ ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ของ ธนาคารกสิกรไทยเงินเดือน 7,500 บ. ก็กู้ได้ สมัครง่าย อนุมัติไว ได้เงินทันที ไม่ต้องค้ำประกัน ผ่อนสบาย เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษจากธ.กสิกรไทย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สมัครง่าย เอกสารน้อย อนุมัติไว

เงื่อนไขการสมัคร และวิธีการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชน หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

ตัวอย่างสลิปเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

เจ้าของกิจการ

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

Much Banknote of Thai Baht Money isolated on white background Thai Banknote.

อาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

สัญชาติไทย

อายุ 20 ปีขึ้นไป

อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระ (อัตราแบบลดต้นลดดอก)

หมายเหตุ

กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น

สินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 330 บาทต่อเดือน คำนวณจากวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 6,000 บาท ที่ระยะเวลาการผ่อนชำระที่ 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อเงินก้อนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

สินเชื่อเงินก้อนสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

หมายเหตุ

จำนวนเงินผ่อนชำระเป็นตัวเลขประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิง สำหรับผู้ประกอบการต้องการทราบยอดผ่อนชำระ กรุณาติดต่อธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

หรือ https://www.kasikornbank.com/