ออมสินสานฝันประชาชน ให้ยืม 200,000 ผ่อนนาน 8 ปี สมัครเลยทุกอาชีพ ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

ธนาคารออมสินยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าของธนาคารออมสินต่อเนื่อง ด้วยการเปิดโครงการสินเชื่อมากมายหลากหลายแบบเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนพี่น้องคนไทย และเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเงินมาหมุนเวียน โดยละเอียดมีดังนี้

จุดเด่น

 1. เพื่อเป็นเงินทุน
 2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
 3. เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
 4. ชำระหนี้สินอื่นๆ

วงเงินกู้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

เงินกู้ระยะยาว

 1. วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
 2. วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)
 3. วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
 4. หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดตาม 2. ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

 • หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
 • หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

รายละเอียดการสมัคร

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
  เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ

 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 • ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/bank_people/