เพื่อบริการประชาชน มีมติเห็นชอบ ลดค่าปรับครั้งแรก คนไม่สวมแมสก์

เป็นอีกหนึ่งวเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างออกคลวามคิดเห็นและให้ความสนใจ ตรงนี้ต้องบอกว่า เจ้าหน้าที่ห้ามปรับแต่คนที่ปรับนั้นคือศาล เงื่อนไขเดิมไหมครับ ล่าสุดจากข้อมูลตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการโร ค ติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ 2563 ระบุถึงโทษความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ว่า

มาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโร ค ติดต่อตามมาตรา 34 (1) (2) (5) หรือ (6), มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5), มาตรา 40 (5) หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 39 (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

โดยมีการจำแนกอัตราค่าปรับใน 2 แบบ แบบที่ 1 มาตรา 34 (5) หรือ (6) ครั้งที่ 1 จำนวน 6,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 12,000 บาท และตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป 20,000 บาท

และมาตรา 34 (1) (2), มาตรา 39 (1) (2) (3) หรือ (5), มาตรา 40 (5) และมาตรา 39 (4) ปรับในอัตราเดียว 20,000 บาท

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการโร ค ติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 มีมติเห็นชอบออกอนุบัญญัติตามพ.ร.บ.โร ค ติดต่อ พ.ศ.2558 ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเวลาออกนอกเคหสถาน โดยจะมีการอนุโลม ยกเว้น หรือการลดค่าปรับตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน

โดยจากการหารือเบื้องต้น จะแบ่งเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกปรับไม่เกิน 1,000 บาท หากมีการกระทำผิดซ้ำจะปรับตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และถ้ายังมีการกระทำผิดอีกก็จะปรับในหลักหมื่นแต่ไม่เกิน 20,000 บาท