ไทยพาณิชย์ ใจดี ปล่อยสินเชื่อ กำหนดวงเงิuได้ อนุมัติไว ไม่รอนาน

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับในช่ว งCV-19 ทำให้ใครหลายคนต่างกำลังต้องการเงินด่วน หรือเงิ นหมุนมาใช้จ่ายในชีวิตปร ะจำวัน

เพราะสถา นการณ์ดังกล่าว ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศต่างได้รับผลกระทบไปตามๆกัน ทำให้ใครหล ายคนต่างขัดสนเรื่องการเงิน

วันนี้เราจึงมีสินเชื่ อจาก ธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากให้ทุกคนได้เป็นตัวเลือกกันกับสินเชื่อส่ว นบุคคลYour loan ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สามารถยื่ นขอวงเงินได้ตามใจคุณ โดยมีวงเงินให้ตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท

รายละเอียดสิ นเชื่ อ

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรา ยเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

จุดเด่นสิ นเ ชื่อ your loan

 1. วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท
 2. ผ่อนชำร ะได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรา ยสองสัปดาห์
 3. ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
 4. คิดอัตราด อกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เอกสารประก อบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารป ระกอบการสมัครสำหรับพนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)

เอกสารปร ะกอบการสมัครสำหรับเจ้าข องกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 1. ใบแจ้งยอ ดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
 2. หนังสือรั บรองการเสียภาษีเงินได้

เอกสารยื นยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 1. สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้า งหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)
 2. เอกสารที่ออ กจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น
 3. สัญญ าเช่า สัญญาจ้าง
 4. เอกสารการเสี ยภาษีป้าย
 5. ใบอนุญาติปร ะกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ช่องทางการติดต่อ

โทร 02-777-7777