บิ๊กตู๋ สละเงินเดือน 3 เดือนเพื่อประชาชน

ในส่วนของงสถานการณฯ์รอบที่ 4 ที่ ไม่ค าดคิดนี้นัี้น ต้องยอมรับว่ามาอ ย่างรวดเร็วจริงๆทั้งนี้ ค นไทยทั้งประเทศต้อิงก าดอย่าตกกันนอีกรอบนึ่ง

ซึ่งในส่วน ของจำนวนผู้ที่ได้รับเชื้อในวันนี้ เกือบหมื่นต่อวันไอแล้ว

 

ล่าสุด เมื่ อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นาย กรัฐมนตรี เป็นประธา นการประชุมคณะกรร มการบริหารสถานการณ์การ แพร่ ร ะบา ดของโร คติ ดเ ชื้อไ วรั สโ คโ รนา 2019

(CV-19) ครั้งที่ 9/2564 สถานก ารณ์รอบที่ 4

ผ่านระบบวิดีโอทา งไกล โดย ศบค.ชุดเล็ก ได้เสนอแผนม าตรการเ ข้มข้ นในการคว บคุ มการร ะบา ดของ CV-19

ซึ่งมียอดผู้ติ ดเ ชื้ อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในช่ วงสัปดา ห์ที่ผ่านมา

ระหว่างก ิารประชุม พล.อ.ประยุ ทธ์ ได้พูดขึ้นว่า ตนจะไม่รับเงินดือนตำแหน่งนายกรั ฐมนตรี เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อเอาเงินก้ อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชน

เราต้อ งก้าวผ่านมันไปพร้ อมกัน