ฟาร์มไก่ไข่ ประสานห้าง ค้าปลีก ค้าส่ง เตรียมสต๊อกสินค้า

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้คว าม สนใจและติดตามกันอย่างม าก พรุ่งนี้แล้วที่หลายคนหลายๆพื่นที่ต้องเข้าสู่สภาวะล๊ อกดาวน์เพื่อช่วย ประเทศไทยให้ พ้นผ่านวิกฤติตรงนี้ไป

ล่าสุด เมื่อวั นที่ 9 ก.ค. 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกร มการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมกา รค้าภายใน ร่วมกับสมาค มผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ สมา คมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่ อยภาคกลาง

โดย บริหา รจัดการสินค้าไข่ไ ก่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อป ระชาชน ผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์ CV19 ที่รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการเข้มงวด ขึ้ นเพื่อควบคุมป้องกัน CV19

 

 

โดยทุกสมาคมยินดีตรึง ราค าไข่ไก่คล ะหน้าฟาร์มไว้ เพื่อให้ราคาข ายปลีกทรงตัว และจะกระจายไข่ไก่เข้าสู่ตลาดและทุกแห ล่งจำหน่ายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยทุกสมาคมยืนยันว่าไข่ไก่มีปริ มาณเพียงพอไม่ขาดตลาดอย่างแน่นอน ประช าชนไม่จำเป็นต้องกักตุน

 

สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค กรมฯ ได้ประสานผู้ประ กอบการห้างสรร พสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมสต๊อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น

โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และจากการหารือกับผู้ผลิตสินค้า พบว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพออย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจและไม่จำเป็นต้องกักตุน


ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำห น่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนั กงานพาณิชย์จังหวัดทั่ วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโท ษจำคุก  7 ปีปรับ 140,000 บ าทหรือทั้งจำและปรับ