มีแค่บัญชี ธนคารออมสิน ให้ยืม 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,000 บาท

เป็นอีกห นึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตาม และต้องบ อกว่า ช่วงนี้ ไม่ว่ าอะไรได้รับผ ลกระทบไปหม ดทุกอย่า งทั้ง ธุรกิจส่วนตัวแ ล้วงาน ปร ะ จำ หรือ ไม่ว่าจ ะเป็นการทุนเพิ่ มหรือ จับจ่า ยใช้สอ ยในช่วงนี้

เรียกได้ว่า ต้องคิดหิน้าคิดหลังคำนวนกันอย่ างดี ตรงนี้ สำหรับผู้ ที่กำลั งมอง หา วงเงินสักก้อน ไว้ รอรับ สถาณการณ์ ที่ กำลั งกลับ มาดีอี กครั้งหลังจากรอบ 2

ตรงนี้จะดีกว่าไหม ถ้าเ กิดวงเงินก้อนนั้น เป็น สินเ ชื่อจาก ธนคารชั้นนำ 1 ใน 5ขอ งสถาบันการเงิ นหลังของประเท ศไทย อย่ างธนาคารออ มสิน

ล่าสุด  ธนาคาร อ อมสิน ออกสินเชื่อ ฉุ กเฉิน สินเชื่อช่วยประช าชนที่มีรายได้ประจำ ช่วยบ รรเทาคว ามเดือดร้อนปร ะชาชน เ ปิดให้กู้ยืมเ งิน 50,000 บาท ผ่อ นแค่ เดือนละ 1,000 บาท

สินเชื่อฉุ กเฉิน ออมสิน ออกสิ นเชื่อมากมาย เพื่อช่ วยเหลือผู้ได้รับ ผลกร ะทบ จากการสถ านการณ์ที่ผ่านมา ให้กู้ ยื มเงิน รายละไม่เกิ น 50,000 บาท ดอ กเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อ นชำระ 3 ปี

Thai baht banknotes and coins. Savings and investing concept

คุ ณสมบัติ ผู้กู้ ยืมเงิน

– ต้ องเป็นคน สัญช าติไทย

– มีอายุ คร บ 20 ปี ขึ้นไป เเละ เมื่อรวมอ ายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ ชำ ร ะ เงินกู้ ต้องไม่เ กิน 65 ปี

– ผู้มีรายได้ปร ะจำ เเต่มีร ายได้ลดลง หรือข าดรายได้เ นื่องจาก ได้รับผ ลกระทบ จากสถานก ารณ์ที่ผ่านมา

– เป็นผู้ที่มีถิ่ นที่อยู่เ เน่นอน มีสถานที่ปร ะกอบอาชีพ สาม ารถติดต่อได้

– เป็นผู้ฝ ากเงิน ประเภทเผื่อเรี ยกของธน าคาร

– มีการต รวจสอบ รายได้ จากก รมสรรพากร (ถ้ามี)

เงื่อ นไขสินเชื่อ ผู้กู้ยื มเงิน

– ออ มสิน ให้กู้ยืม ตามความจำเป็น เเล ะ ความสาม ารถในการชำระคืนข องคุณ รายละไม่เ กิน 50,000 บาท

– อัตรา ดอ กเบี้ย ค งที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35  ต่อเดือน

– มีหลั กประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือห ลักประกันประเภ ทอื่น ที่ธนาค ารกำหนด)

– ระย ะเวลา ชำระคืน เงิ นกู้ยืม เเละด อกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

– ผ่อนชำร ะ 36 งวด ชำระเงินต้น เเละ ด อกเบี้ย เป็นรายเดือน โด ยหักเงิน ชำระจาก บั ญชีเงินฝาก ของผู้กู้

– ระยะเ วลา อนุมัติ เงินกู้ เเละ จัดทำสั ญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันว าคม 2563 หรือจนกว่า จะคร บวงเงินโครงการจำน วน 20,000 ล้านบาท

ขั้นต อนการยื่ นกู้

ทั้งนี้ ใค รที่ต้องการ กู้ยืมเงิน กับทาง ธน าคารออมสิน หา กดูรายละเอียดแล้ว เข้าเงื่ อนไข ตามที่ ทา งธนาคาร กำหนด สาม ารถทำเรื่อง กู้ยื มเงิน ได้เลย ยื่นเรื่ อง ขอกู้ ได้ตั้งแต่บั ดนี้ เป็นต้ นไป สามารถสอ บถาม รายละเอี ยด เพิ่ มเติม ได้ที่ ธน าคาร ออมสิน ทุกสาข าทั่วประเทศ หรือ คอ ลเซ็นเตอร์ โทร. 1115