ศบค. เคาะแล้ว ประกาศล็อกดาวน์ เริ่มพรุ่งนี้ ทั่วประเทศ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจกันอย่างมาก ต้องบอกว่า ถึงเวบลาแล้ว เมื่อเวลา 10.00 น.

ล่าสด วันที่ 9 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่กร ะจายของ CV-19 ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบวิดีโอทา งไกล โดย ศบค. ชุดเล็ก ได้เสนอแผนมาตรการเข้มข้นในการควบคุมการระบา ดของ CV-19 ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้ อรายใหม่เพิ่มสู งขึ้นในช่วงสั ปดาห์ที่ผ่านมา

ที่ประชุม ศบค. กำห นดระยะเวลายกระดับมาตรการ 14 วัน จำกัดการเดินทาง โดยอาจจะให้เริ่ มมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ (10 กค.) เป็นต้นไป พร้อมกำหนดเป้าหมายลดผู้ป่ว ยภายใน 2-4 สัปดาห์

สำหรับร่างมาตรการที่ ศบค. เสนอให้น ายกฯพิจารณาในวันนี้ คือ การจำกั ดการเดินทางออกจากบ้ าน และไปในสถานที่เสี่ย ง เพื่อลดกา รเคลื่อ นที่ของปร ะชาชน

 

ศบค. ขอให้เวิร์คฟอร์มโฮม (WFH) 100 % ยกเว้นงานบริกา รที่จำเป็น และงานที่เกี่ยวข้องกับสาธ ารณูปโภค และขอให้ประชาชน งดการเดิน ทางโดยไม่จำเป็น ยกเว้น เดิน ทางไปซื้ออาหาร ไปโรงพย าบาล และฉี ดวั คซี นป้อง กัน CV-19

ขอความร่วมมือประช าชนในพื้นที่เสีย ง 6 จัง หวัด ไม่ออกนอกเคห ะสถานช่วงเวล า 22.00-04.00 น. เว้นแต่มีความจำเป็น แต่จะไม่ปร ะกาศเป็นเคอร์ฟิว

ห้างสรรพสินค้ าจะอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะส่วนซุปเป อร์มาเก็ต แผนกขายย า แผนกอาหาร แผนกสินค้ าเบ็ดเตล็ด ส่วนร้านสะดว กซื้อจะมีกำหนดเวลาเปิด-ปิด

สำหรับโรงพย ายาล สถานพย าบาล คลินิกแพทย์รักษาโ รค ร้านขายย า ร้านอาหารในส่วนที่ไม่ใช่สถานบันเทิง หรือสถานบริการ และแผงจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ตล าดและตลาดนัดส่วนอาหารสด อาหารแห้ง อาหารป รุงรส อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ และสินค้าเบ็ดเตล็ด แก๊สหุงต้ม เชื้ อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร และข นส่งสินค้ำ รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง เปิดได้ตามปกติ

นอกจากนี้ยังเน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล การสวมหน้ ากากอนามัย งดการคลุกค ลีใกล้ชิดกัน หรือรับป ระทานอาห ารร่วมกัน ทั้งในที่บ้าน และสถ านที่ทำงาน