เตือน เราชนะแจงแล้ว เรื่องแจกอีกคนละ 5,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและให้ความสนใ จถึคงขนาด  เป็นประเด็นที่นิยมในข นะนี้ ต้องบอกว่าสำหรับสถารการณ์ รอบ 2ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐ หรือเอกชน ได้รับผ ลกระทบกัยแบบท มั่วหน้า ทั้งพนักงานประจำ ลูกจ้ างชั่วคราว พ่อค้ าแม่ค้า รั่วมไปถึงเกษตรกร  ตรงนี้ไ ด้รับผ ลกระท บแทบทั้งสิน

ซึ่งการช่วยเหลือของรั ฐบาลนั้นได้ทำการออกนโย บาย มาหลายมาตรการ โ ดยมาตร การล่าสุดใ นตอนนี้ก็คือเราชนะนั้นเอง

ทั้งนี้ โครการเราชนะนั้น เป็นใน ส่วนของ มาตรการ ที่ มีการ ช่วยเหลื อถึง 7000 ต่อบุคคล ทั้งนี้ ก็มี ในส่วนผู้ที่แสวงหาผลประโยช น์ใส่ตัวเองเหมือนกัน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 64 เพ จเราชนะ ได้ออกมาโพ สต์เตือนประช าชน โดยได้ระบุ ข้อความว่า

พิมพ์  ยินดีด้วยเด้อ  และก ดแ ชร์ ขึ้นสีส้มรับ เงินเราชนะเพิ่มไปเลย มุกที่ดูไม่น่าเชื่อ แต่หลา ยคนก ลับเชื่อ ระวังจะโดนห ลอกเอา

แล้วหลังจากพิมพ์ พวกโ จรมันหล อกยั งไงต่อ ซึ่งหลังจากที่ท่านพิม พ์คำว่า “ยินดีด้วย” ลง ใต้โพสต์ ก็ จะมีคนแปลกห น้า ทักเข้ามาหาท่า นในทันที เพื่อแจกเ งินตามคำเชิญชวน

โดยแลกกับการทำต ามกติกาง่ายๆ เพื่อแลกรับเ งินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งกติ กาที่ว่านั้นก็คือ การที่ ท่านจะต้องโอนเงิ นค่าธรร มเนียมสำหรับการเปิดบัญชี ( จะเป็นเงินจำนวนหลักร้อย )

พร้อมกับให้ท่านทำการส่งภาพบัญชีธนาค าร พร้อมภาพบัตรป ระจำตัวประชาช นมาให้ และหลังจากที่ทำก ารอนุมัติแล้ว จะโอนเงินเข้ าบัญชีที่เหยื่อส่งมา ให้ทันที ดูแล้วเป็นกติกาที่ง่ ายมาเลยใ ช่ไหม

หลังจากที่เหยื่อหลงเชื่อ ทำการโอนเ งิน พร้อมกับส่งภาพบั ญชีธนาคาร และภาพบัตร ประจำตัวประ ชาชนไปให้มิจฉาชีพแล้ว

ทีนี้ล่ะ เราเองจะเป็นฝ่ายที่ลำ บากใจ คอยทวงถามตลอดว่าเงินจะเข้ าบัญชีตอนไหน มิจฉ าชีพจะเอาเอกสา รของเราไปทำอะไรที่ผิดก ฎหม ายหรือ เปล่า แต่ก็สา ยไปเสียแล้ว

ตอน นี้มิจฉาชีพ ได้ทั้งเงิ น และเอกสา รส่วนตัวขอ งท่านไปแล้ว หากไม่เชื่อว่ามุกนี้ห ลอกคนได้เย อะจริงๆ ให้ดูโพสนี้เป็ นตัวอย่าง เพราะฉนั้น  ส่งต่อ เถอะครับก่อ นเพื่อนเราจะ โดนห ลอก

ขอบคุณที่มาจาก เพ จ เราชนะ