กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ให้ยืม 1 ล้านไม่ต้องค้ำ

สำหรับในส่วนรอบสถานการณ์ต่างๆทั้งหลายๆรอบนั้น หลายๆคนหลายๆอาชีพต่างได้รับผลกระทบกัย่างมากซึ่งใน่ส่วของ หลายๆหย่วยงานหลายบริษัทต่างได้รับผลกระทบกันเยอะถึงขณะปิดตัวลง ทั้งนี้ในส่วนของ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนในตอนนี้นั้น ช่วยได้ไม่มากก็น้อยกับสินเชื่อของ ธนาคารกรุงไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

-สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)

-สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

– ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย

– คิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามข้อ 3. + 3% ต่อปี (โดยอัตรารวมของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี) นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้เป็นต้นไป โดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟัอง หลังจากนั้นให้คํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจานวน จนกว่าจะชำาระหนี้เสร็จสิน

-สูตรการคํานวณอตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ

เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อตราดอกเบี้ยผิดนัด x จำนวนวันที่ผิดนัด 365 วัน

 

คุณสมบัติผู้กู้

พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

อายุไม่เกิน 60 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน

เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้

เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สอบถามได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โทร 02 -111-1111

หรือที่เว็ปไซค์ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/26