พรุ่งนี้เงิuเข้า 5,000 เราชนะ กลุ่มต่อไปนี้ อย่าลืมไปเช็ก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่าง ติดตามและต้องบอกว่า หลัง จากสถาณการณ์รอบที่ 2 ที่ผ่านมาไ วๆนี้  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรต่างๆ ตรง นี้ได้รับผลก ระทบ กัน แบบทั่ วหน้า

ไม่ว่าจ ะเป็น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าเท อมเด็ก และค่าครองชี พต่างๆ ตรงนี้หล าย ๆคนได้รับผลกระทบเหมือ นๆกัน เพราะว่าเป็นอะไรที่จำเป็น เพราะว่า หล ายกิจการถึงขนาดหยุดชั่วคราวหรื อปิดตัวลง บางคนไร้อาชีพ ต้อ งกลับภูมิลำเน าของตัวเ อง

ทั้งนี้ ทางรั ฐ ได้ออกมาต รการช่วยเหลือหลายมาต ร การเพื่อช่วยเ หลือและ เยียวย า ให้กับป ระชาชน ตรงนี้ โครงการมาตรการล่ าสุด ที่กำลังมีก าร ช่วยเหลืออ ยู่นั้นคือ เราชน ะนั้นเอง

ล่าสุด กระทรวงการคลังโอนเงิ นมาตรกา ร เราชนะ งวดแรก จำนวน 5,000 บา ท ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง พรุ่งนี้ (11 มี.ค.) ให้ประช าชนที่ขอทบท วนสิทธิ์ (รอบ 1) ระหว่า งวันที่ 8 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับประช าชนที่ขอทบทวนสิทธิ์ ในกรณีมีเงิ นได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกินกว่าเก ณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธร รมดาของปีภาษี 2563 (แบบฯ) ผ่านเครือข่า ยอินเตอร์เน็ ตของกรมสรรพากร จะสามารถทร าบผลการทบทวนสิท ธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้ นไป

ทบทวนสิทธิ์รอบ 2 ผู้ที่ล งทะเบียนขอทบท วนสิทธิ์รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพั นธ์ ถึง 8 มีนาคม 2564 สามารถตรวจ สอบสิทธิ์ได้วันที่ 19 มีนาคม 2564 โดยก ระทรวงการคลัง จะโอนเงิ น เข้าแอปฯ เป๋าตัง ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการเช็กเงิ น

กดเข้าไปที่แ อปพลิเคชั่ น เป๋าตัง

ใส่รหั สผ่าน 6 หลัก

กดเลือ กเมนู G Wallet

กดเลือ กเมนู เราช นะ

ระบบจะขึ้นให้กดยืนยัน เพื่อรับสิทธิ์ เราชนะ (ปุ่มสีน้ำเงิ น)

เริ่มสแก นใช้งาน เราชนะ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วิธีการใช้สิทธิ์ เราช นะ ผ่าน เป๋าตัง

กดเข้าหน้าหลัก เราชนะ

หากต้องกา รใช้จ่าย ให้กดสแก นคิวอาร์โค้ด เพื่อใช้สิทธิ์

หลังจากสแกน จะมียอดเงิ นของสินค้าหรือบริกา ร และให้กดยืนยันสิ ทธิ์

กดรหัส 6 หลัก เพื่อยื นยั นการใช้สิทธิ์

หลังกดใช้สิ ทธิ์เสร็จสิ้น จะได้สลิ ปหลั กฐา นการใช้สิ ทธิ์ด้วย