วันนี้เงินโอนเข้าบัญชี 3 กลุ่มเปราะบาง

.วันนี้ 10 ก.พ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รับเงินโอนเข้าบัญชี เช็กรายละเอียดได้รับเท่าไหร่ ความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จากภาครัฐ ซึ่งได้แก่ 3 กลุ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยในวันที่ 10 ก.พ. 65 กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน เยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าบัญชี

1. เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 6 ขวบ จำนวน 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเอง โดยมีวิธีการดังต่อนี้้

เข้าสู่เว็บไซต์

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด

ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

กดค้นหาข้อมูล

2. เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามเกณฑ์อายุ ดังนี้

อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

 

3. เบี้ยผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ ดังนี้

อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท

อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ย โอนเข้าบัญชีคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม

อย่างไรก็ตาม วันนี้ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง โอนเข้าบัญชี เช็กรายละเอียดได้รับเท่าไหร่