เช็กด่วน อนุมัติ 2000 ม.33

ในช่วงสถานการณ์ที่ 4 นี้ไม่ว่าใครต่างได้รีบผลกระทบกัน ห มดสิ่งที่ทำได้ในต อนนี้ นั้นก้คือป้องกัน แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆประชาชนนนั้น ได้รับผลกระท บกันอย่างมากมายทั้งนี้  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆ ษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี

แถลงว่าที่ประชุมคณะ รั ฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนม าตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรั ฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรุงเทพมห านครและปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าการ และสมุทรสาคร)

กรอบวงเงินจำนวน 2,519.38 ล้านบาท ช่วยเหลื อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่ นายจ้ างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 4 ประเภ ทกิจการ ได้แก่

กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแร มและบริการด้านอาหาร กิจการศิลปะ ความบันเ ทิงและนันทนาการ และกิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ

นายอนุชากล่าวว่า หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 1.นายจ้างที่อยู่ในฐา นข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบี ยนใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564 จำนวน 41,940 ราย

โดยจะได้รับเงินเยียวย าในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง และ 2.ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเงินเยียวย าในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวย าเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท

สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวย านั้น กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา 33 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประช าชน กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคค ล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบั ญชีเงินฝากตามที่นายจ้ างแจ้ง

หรือตามวิธีการอื่น ๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยเริ่มโอนเงินเยียวย าครั้งแรกภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และโอ นเงินซ้ำทุกสัปด าห์ละ 1 ครั้ง

นายอนุชากล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ยังมอบหม ายให้สำนักงานประกันสังคม เร่งลงทะเบียนนายจ้าง และให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงง านตรวจสอบนิติสัมพันธ์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างของนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนปร ะกันสังคมรายใหม่ในช่ วงวันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564

เพื่อยืนยันว่ามีการประกอ บธุรกิจและมีการจ้างงานตามจำนวนที่แจ้งขึ้นทะเบี ยนประกันสังคมไว้จริงรว มทั้งเร่งประชาสั มพันธ์ให้นายจ้างรายใหม่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมม า กขึ้นด้วย