กรุงศรีใจดี มอบ สินเชื่อเงินสดทันใจ พร้อมใช้ 24 ชม. พ่วงโปรผ่อน 0% ที่โฮมโปรทั่วไทย

ถือเป็นอีกโครงการสินเชื่อดี ๆ ที่ได้รับความสนอกสนใจจากประช าชนจำนว นไม่น้อยโดยเฉพาะลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยาร่วมกับ โฮ มโปรเพื่ออีกขั้นของสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเดิม และสำหรับเอาใจคนที่รักบ้าน ซึ่งทาง

ธนาคารได้จัดวงเงินบัตรกดเงินสดนี้ โดยไม่ต้องมีคนค้ำหลักประกันใด ๆ ทั้งยังผ่อนชำร ะสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในวงเงินบัตรที่ท่านได้รับ เรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนยุคปัจจุบันได้ดีเลยทีเดียว

โดยธนาคารกรุงศรี ยังเพิ่มสิทธิพิเศษอีกมากมายในบัตร ไม่ว่าจะเป็น บริการเบิกถอนเงินสดได้ตลอด 24 ชั่วโมง การไม่มีค่ าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบัตรสุดพิเศษที่รังสรรชีวิตในแบบของคุณ ได้รับสิ ทธิเหนือกว่าใคร ทั้งยังผ่อนเพียง 0 เปอร์เซ็นครอบคลุมทั้ง โฮมโปร ทุกสาขาในประเทศไทย ติดตามข้อมูลและรายละเอียดได้ ด้านล่ างนี้

จุ ด เด่ น

 • ครั้งแรกกับการแ บ่งจ่าย 0 เปอร์เซนต์ ทุกอย่างในโฮมโปร นานสูงสุด 12 เดือน
 • รับคูปองส่วนลด 600 บาท เมื่อมี ยอดผ่ อนชำระค รบทุก 30,000 บาท ผ่านบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์
 • ฟรี ค่ าธรรมเนียมแ รกเข้าและรายปีตลอดชีพ
 • บริการผ่อนชำระสินค้า กับ บริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์
 • บริการเบิกถอนเงินสด 24 ชม.

คุณสมบั ติ และ เอกส ารการสมั ครบัตร

เพียงมีคุ ณสมบัติตามที่กำหน ดและยื่นเอกสารประกอบการพิจา รณาให้ครบถ้วน คุณก็สามารถสมัคร อนุมัติ รับบัตรทันที

พนั กงา นทั่วไ ป

คุ ณสมบั ติผู้สมั คร

 • อายุระห ว่า ง 20 – 55 ปี
 • รายได้ปร ะจำตั้งแ ต่
 • 12,000 บ าทขึ้นไป สำห รับบัตรโฮ มโปร เฟิร์สช้อยส์
 • มีโทรศัพท์ที่ติ ดต่อได้ทั้ งที่บ้านแล ะที่ทำงาน
 • มีที่อยู่อาศัยแล ะที่ทำง านอยู่ในเขตพื้ นที่ให้บริการ

เอกสารก ารสมั คร

 • สำเน าบัตรปร ะช าชน
 • สลิ ปเงินเดือ นเดือนล่ าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเ นาบัญชีธ นาคารย้อนหลัง 6 เดื อน
 • สำเ นาสมุดเงิ นฝากหน้ าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)
 • เอ กสารแส ดงรายได้อื่ นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในกา รให้ก ารให้วงเงิน

เจ้ าขอ งกิจก าร

คุ ณสมบั ติผู้สมัค ร

 • อายุระห ว่ าง 20 – 55 ปี
 • ดำเนินกิ จการมาไม่ต่ำก ว่า 1 ปี
 • มีเงินหมุ นเวียนในธน าคารต่ อเดือนขั้นต่ำ 185,000 บาท ขึ้นไป สำหรับบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์
 • มีเอกสา รจดท ะเบีย นการค้า

เอ กสารกา รสมัค ร

 • สำเน าบัตรประช าช น
 • สำเน าหนังสือรับร องจา กการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเน าบัญชีธนาค ารย้อ นหลัง 6 เดือน
 • สำเน าสมุดเงินฝ ากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)

ถือได้ว่าเป็นอีกโครงการสินเชื่อดีๆที่ทางธนาคารกรุงศรีอยุธย า นำมาให้บริการลูกค้าทุกท่านรับมือช่วงวิกฤ ตเศรฐกิจกันเลยก็ว่าได้