กรุงไทย ใจดี ปล่อยกู้คนค้าขาย 150,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ใ นช่วงหลังcvd 19 ได้รับผ ลกระทบกันหมดทั่วประเทศ กันเลยจริงๆ ไม่ว่า จะเป็น อาชีพอิสระหรืองาน ประจำตรงนี้ ถือว่า ส่งผลในหลายด้านจริงๆ

ซึ่งในส่วนของการช่วยเหลือของทางภาครั ฐ ก็มีการช่วยเหลืออยู่หลายมาตรการแต่ว่า ในส่ วนของบ างกลุ่มไม่ได้รับ ในส่วนข องการช่วยเหลือ

ทั้่งนี้ สำหรับ ผู้ที่กำลังม องหาวงเงินสักก้อนใน  ช่วงสถาณการที่ ประ เทศไทย กำลังจะกลับมา นี้ ในก ารจับจ่ายใช้ส อยหรือลงทุนและประค องในส่วนของกิจจาร ของท่ านไม่มากก้น้อย

ตรงนี้ จะ ดีกว่าไหม ถ้า่วงวงเงิน ก้ อนนั้นเป็น สินเชื่อของทาง ธนาคารก รุงไทย ที่ มีในส่วนขออัต ราดอกเบี้ยที่ถูก พร้อมก ารอนุมัติพร้อมใช้ที่รวดเร็ว

ล่าสุด เป็นข่า วดีมากๆ ที่ทางธนาคารกรุ งไทย ได้ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยื ม ให้กับอาชีพเจ้าของกิจการทั้งรายใหญ่และรายย่อย สามารถขอกู้ยื มเงินได้ 150,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบ าท เลยทีเดียว
บริการดีๆ จากธนาคารก รุงไทย สินเชื่อ เงินให้กู้ยื ม ที่ให้ยืม สำหรับ อาชีพ ที่บอกเล ยว่า น่าสนใจเอามา กๆ โดยมี

จุดเด่นคือ ไม่ต้องใช้ห ลักทรัพย์ และ บุ คคลเพื่อค้ำประกันอีกด้วย
แถมยังมีดอกเ บี้ยที่ถูกใ จเอามากๆ รา ยละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูกั นได้เลย

จุดเด่น ของ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จาก กรุงไทย

1. ให้กู้ยืมได้ สูงสุด 5 เท่า ของ รา ยได้ต่อเดือน หรือ 150,000 บา ท แต่ให้กู้ได้ ที่ ไ ม่เกิน 1 ล้ าน บาท

2. ไม่จำเป็นต้องมี บัญชี การรับ เงินเดือน กั บ ธนาคารกรุ งไทย ก็ได้

3. เพียงมีรายได้ต่ อเดือนที่ 30,000 บ าท ขึ้นไป ก็ข อสินเชื่อได้

จุด เด่ นๆก็คือ ไม่ต้องใช้หลั กทรัพย์ หรือ บุคคลม า ค้ำประกัน อีกด้วย

คุณสมบั ติ ผู้ขอกู้ ยื มเงิน สิ นเชื่อ

มีรายได้ ต่อเดือน ที่ 30,000 บ าท ขึ้นไป แล ะมีอายุ การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

หากเป็น เจ้าของ กิจการ รา ยย่อย ต้องมี รายได้ เดือ นละ 30,000 บาท ขึ้นไป และมีก าร เปิดร้าน ไม่น้อย กว่า 2 ปี ขึ้นไป

จะต้อง ไม่มี ปร ะวัติ ที่ เสียหาย ทางด้ าน การเงิน แล ะ ไม่มี หนี้สิน

เอกส าร การสมั คร ขอสินเชื่อ

1. สำเนา บัตร ปร ะชาช

2. สำเนา ทะ เบี ยน บ้าน

3. บัตร ป ระ จำ ตัว พนัก งาน ถ้ามี

4. ต้นฉบั บ หนังสือ รับ รอง ราย ได้ หรือ สลิป เงิ นเดือน ในเดือน ล่าสุ ด หรือ ต้นฉบับ ห ลัก ฐาน แส ดงรายได้ ที่น่า เชื่อถือ


Statement ในกา รขอสินเชื่อ

  1. บุคคล ทั่วไป ที่ทำงานปร ะจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

2. เจ้าของ กิจการ รายย่อย ให้ใช้ Statement การดำเนิ นการ ธุรกิจ ย้อนหลั ง 1 ปี ขึ้นไป และ สำเนา หนังสือ รับร อง

การ จด ทะเบียน ถ้ามี หรือ สำเนา ทะ เบียน การ ค้า ถ้ามี
สามารถยื่ นขอ สินเชื่อ ได้ที่ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา ทั้่วประเทศ
โพสท์โดย: เสื อพรันชัย

แหล่งที่มา: https://krungthai.com/th/personal/personal-loan/24
อ่านต่อได้ที่ https://board.postjung.com/1245767