เกีรยตินาคิน สินเชื่อส่วนบุคคลรวมหนี้ ให้ยืม 200,000 บาท

ในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้นั้น ต้องบอกว่า ประเทศไทยนั้นกำลังจะดีขึ้นและกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้งทั้งนี้ ในส่วนของสถานการณ์หลายๆอย่างที่ผ่านมานั้นทำให้หลายๆคนประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่า ที่สำคัญที่สุค่าใช้จากการใช้เงินในอนาคต

ซึ่งสำหรับตรงนี้นั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อแบ่งเบาภาระต่างๆในการชำระหนี้เพื่อที่ลดค่าใช้จ่าย สำหรับคนที่กำลังลุมเล้าในส่วนของค้าใช้จ่ายในอนาคตนั้นในส่วนของตรงนี้ ช่วยได้ไม่มากก็น้อยกับสินเชื่อส่วนบุคคล รวมหนี้ของธนาคารเกีรตินาคิน

ล่าสุด  สำหรับสโลแกน ของธนาคารเกีรตินาคินนั้น หนี้ท่วม ก็เอาตัวให้รอดได้ แค่มารวมหนี้กับเรา ทั้งนี้ในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันนั้นถือได้ภว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยรายละเอียดดังต่อนี้ั

ให้วงเงินตั้งแต่20,000 ถึง 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริง

และเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร) ลูกค้าที่มีรายได้ต ่ากว่า 30,000 บาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 1.5เท่าของรายได้ และมีวงเงิน

อนุมัติไม่เกิน 3 สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และหรือผู้ให้สินเชื่อผ่านผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล

1. ระยะเวลาการกู้ยืม ตั้งแต่ 12 -60 เดือน

2. ประเภทของการผ่อนชำระ ผ่อนชำระทุกเดือน

3. ประเภทของการผ่อนชำระ ผ่อนชำระทุกเดือน

ลำ ดับการตัดชำระ ตัดชำระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดค้างชำระนานที่สุดก่อน แล้วจึงตัดช าระยอดที่ค้างชำระนานรองลงมา ตามลำดับ

ตัวอย่าง กรณีลูกหนี้ค้างชำระ 3 งวด แล้วได้นำเงินมาชำระ ธนาคารจะนำตัดชำระตามลำดับดังภาพ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ลูกค้าเก่า คือ ลูกค้าที่เคยมีประวัติเช่าซื ้อรถยนต์กับธนาคาร (Existing customer)ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขลูกค้าเก่าของธนาคาร

2. ลูกค้าใหม่ (New Customer) และลูกค้า Top Up (New Customer)

3. ลูกค้า Balance Transfer

อัตราดอกเบี้ย ค านวนแบบรายวัน เป็นแบบลดต้นลดดอก ตามยอดภาระหนี ้คงเหลือของลูกค้า ทั ้งนี ้ มีการคิดอัตราดอกเบี ้ยตามกลุ่มลูกค้าดังนี ้

– กลุ่มลูกค้าเก่า (Existing customer) อัตราดอกเบี ้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร ตั ้งแต่ 13.50% ถึง 25.00% ต่อปี1/

– กลุ่มลูกค้าใหม่ (New Customer) และกลุ่ม Top Up (New Customer) อัตราดอกเบี ้ยเป็นไปตามเกณฑ์รายได้ลูกค้า ตั ้งแต่ 13.50% ถึง 25.00% ต่อปี 1/

– – กลุ่มลูกค้า Balance Transfer อัตราดอกเบี ้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร ตั ้งแต่ 13.00% ถึง 25.00% ต่อปี

หมายเหตุ : 1/ อัตราดอกเบี ้ยขี ้นอยู่กับลูกค้าที่มีประวัติสถานภาพบัญชีและคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย : ลูกค้ามีสินเชื่อเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล เงินต้นคงค้าง 200,000 บาท ช ำระค่าผ่อนเดือนละ 4,600 บาทโดยสัญญาระบุต้องผ่อนชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี ้ย 13.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด บวกเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญา 3% ต่อปี คิดเป็นอัตรา16.50% % ต่อปี เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกค้าชำระค่าผ่อนปกติ จำนวน 4,600 บาท แต่วันที่1 มีนาคม 2564 ลูกค้าไม่มาชำระ โดยค่างวดจำนวน 4,600บาท

ประกอบด้วยเงินต้น 2,528.77 บาทและดอกเบี ้ย 2,071.23 บาทหากต่อมาลูกค้ามาชำระในวันที่ 1 เมษายน 2564 จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนงวดที่ผิดนัดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดเดือนมีนาคม 2564 จ านวน 2,528.77 บาท

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*

สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

* ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าใหม่ และ Top Up รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน*(บาท)อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)

เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการชำระคืนสินเชื่อก่อนกำหนด (Prepayment Fee) 2% ของยอดเงินที่จ่ายเกินกว่า 2 เท่าของค่างวดในแต่ละเดือน (เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชำระ ไม่ถึง 2 ปี)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสารถติอต่อได้ที่ ธนาคารเกีรตินาคินทุกสาขา หรือ โทร165 5555 และเว็ปไซค์ของธนาาคารได้เลย