เช็กกันเลย ครม. อนุมัติเพิ่มวงเงิuช่วยชาวนา เกษตรกร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชา วโซเชียลคต่างติดต ามและต้องบอกว่าใ นส่วนของตรงนี้ไ ม่ว่าใครๆ ก็ได้รับผลกระท บกันหมดหลังจากสถาณกา รณ์รอบที่ 2 ที่ผ่านมาไม่ ว่าจะเป็นภาครั ฐหรือเอกชน รวมถึ งเกษตรกร

ทั้งนี้ทางหน่วยงาน รั ฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือหล าย อย่าง แต่ว่าทั้งนี้ ในส่วน ขออาชี พเกตรกร หลั งสู้ฟ้าหน้าสู้ดิ ตร งนี้ ไม่รับ ในส่วนข องผลกระทบกันเ ยอะจริงๆ

โดยไม่ว่า จะเป็นในส่ วนของลการเพราะปลูก เลี้ยง สัตว์ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระท บนั้น วันนี้สบ ายใจ  กันได้เล ยทั่วประเทศ

ล่าสุด ที่ปร ะชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) วันที่ 9 มี.ค. อนุมั ติเพิ่มวงเงินโค รงการประกันรา ยได้เกษตรกรผู้ป ลูกข้าวปี 2563/64 ร อบที่ 1 จำนวน 3,838 ล้านบ าท

โดยเพิ่ มจากเดิมที่เค ยอนุมัติไปแล้ว 46,807 ล้านบาท รวมงบประม าณโครงการทั้งสิ้น 50,646.27 ล้านบา ท เนื่องจ ากมีเกษตรกรลงทะเบี ยนเพิ่มขึ้ นหลังจากที่ ครม.อนุมัติไปแล้ว 1.1 แส นครัวเรือน

ครม. ยังอนุมัติเ พิ่มวงเงินโค รงการสินเชื่อช ะลอการขายข้าวเปลื อกนาปี ปีการผลิต 2563/64 จำนวน 4,504 ล้านบาท จาก ที่เคยอนุมัติไปแล้ว 19,826 ล้ านบาท รวม งบประมาณโ ครงการทั้งสิ้น 24,331 ล้านบ าท

เกษตร กรที่เก็บข้าวเปลื อกในยุ้งฉางข องตนเองจะได้รับค่าฝากเก็บและรั กษาคุณภ าพข้าวอัตรา 1,500 บา ทต่อตันข้าวเป ลือก

ส่วนสถาบันเก ษตรกรที่รับซื้อข้าวเปลื อกเข้าโครงการได้รั บอัตรา 1,000 บา ทต่อตันข้า วเปลือก และเกษ ตรกรผู้ขายข้ าวจะได้รับอัตรา 500 บา ทต่อตันข้าวเปลื อก

โพ สต์ดังกล่า ว

โพ สต์ดังกล่า ว

ข อบคุณ สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 กรมประชาสัมพัน ธ์