เว็บ เราชนะ เตรียมปิดรับลงทะเบียน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตาม และต้ องบอกว่ า  จากสถาณก ารณ์ อบ 2 นี้ได้มีการช่วยเหลืจากรัฐบาลหลายมมาตรการให้กับประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบ

ซึ่ง ในส่วนของหลายองค์กรทั้งภ าครัฐและเอกชน ได้รับผลกระทบกันแบ บทั่วหน้า ทังนี้ โครงการล่าสุด ที่ มีการโอนเงินเยีวยาให้กับ ประชาชนก็คือโค รง การเราชนะนั้น เอง

ล่าสุด  จากกรณีโครงการ เราชนะ  มีวัต ถุประสงค์เพื่อให้ควา มช่วยเหลือด้วยการล ดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถ านการณ์การ รอบ 2

โดยจะสนับสนุนวงเ งิน ช่วยเหลือให้แก่ป ระชาชน จำนวนประมา ณ 31.1 ล้านคน วง เงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระย ะเวลา 2 เดือน สำห รับเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 วงเงินโค รงการรวม 210,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประชาชนที่ไ ม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) และกลุ่มประชาช นที่ไม่ได้อยู่ในระบ บฐานข้อมูลของแอปพลิเคชั น เป๋าตัง ในโค รงการคนละครึ่ง

และเราเที่ยวด้วยกัน สาม รถทยอยเข้ามาลงทะเบี ยนผ่าน เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564

โดยไม่จำเป็นต้องรีบลงท ะเบียนในวันแรก เนื่องจากไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รั บสิทธิ์ ไม่มีเต็ม และไม่มีการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด

สำหรับประชาชนที่ ลงทะเบีย นไม่สำเร็จ จะได้รั บข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนให้ลงทะเบี ยนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่ 12 ก.พ. 2564

ซึ่งอาจเกิดจากปัญห าการกรอกเลขบัตรประจำตัวประช าชน เลขรหัสหลังบัตรประช าชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ถู กต้อง

โดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อก ลางไม่ต้องกรอกข้อมูลลงใ นช่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ล งทะเบียนไม่สำเร็จสาม ารถเข้าไปลงทะเบี ยนใหม่ได้ทันทีหลังจา กได้รับ SMS แจ้งเตือน

ส่วนกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้

สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่ านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึ งประเมิน และมีความประสง ค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงิ นได้พึ งประเมินในปีภาษี 2563 ต้องยื่นแบบแสดงรา ยการภาษีเงินได้บุคคลธ รรมดาของปีภาษี 2563

โดยผ่านเครือข่ายอินเท อร์เน็ตของกรมสร รพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทว นสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ต้อ งไม่เกินวันที่ 8 มี.ค. 2564 สำหรับผู้ที่ได้ยื่ นขอทบ ทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 ก.พ. 2564 จะต้องยื่นแบ บฯ ภายในวันที่ 17 ก.พ. 2564

ที่ผ่านมากระทร วงการคลังพบว่ามีประชาชนหรือร้านค้ าที่ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโ ครงการฯ ซึ่งกระท รวงการคลังได้มีการปร ะสานขอความร่ วมมือหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง

รวมถึงสำนักงานตำร วจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ และดำเนิ นการทางกฎหมายในประเ ด็นดังก ล่าวแล้ว หากตรวจสอ บพบว่า มีการกระทำผิ ดเงื่อนไขจริง

โดย จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน ถุงเงิน ของร้านค้าตลอดจนร ะงับการจ่ายเงินให้กับร้ านค้าทันที รวมถึงร ะงับการใช้แอปพลิเคชั น เป๋าตัง ด้วย และจะดำเ นินการตามกฎห มายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ เราชนะ เตรีย มปิดรับล งทะเบียนสิท ธิ์เงินเยียวย า 7,000 บาท สำ หรับกลุ่มที่ไม่ไ ด้อยู่ในฐานข้อมูล โดยกำหนดปิดในวันที่ 12 ก.พ. 2564