เฮสนั่นทั้งประเทศ คนละครึ่ง เตรียมขยายสิทธิ์ ลุ้นให้ 30 ล้านคน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องาวที่ชาวโซเชียลต่างติดคตาม และ ให้ความสนใจกันมา ก ในส่วนของ สถ าณการ ณ์รอบ 2 ไม่ว่าใครหลา ยๆคนได้รับในส่ วนของผลกระทบกัน แบบทั่วหน้ า

ซึ่ง ทั้งภาครัฐ และ เอกชน รวมถึงเชิงพาณิ ชณ์ ตรงนี้ได้ผลกระท บเหมือนกันหมด บางบริษั ทบางกิจการถึงขนาดปิดตั วลง

ทั้งนี้การช่วยเหลือ ของ ทางรั ฐบาลได้ออกมาตรก ารช่วยเหลือประชาชนมาหลาย มาตรการซึ่งมาตรกา ร ที่หลายๆคนรู้จักแล้วได้ประโยช น์ทั่วถึงนั้นคือ คนละค รึ่ง นั้นเอง

ล่าสุด นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงคลั ง เผยว่า กระทรวงการคลั งอยู่ระหว่างหารื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็ นไปได้ในการขย ายโครงการ คนละครึ่ง ที่จะสิ้ นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้

คลังกำลังพิจ ารณาว่า คนที่สมค วรได้รับสิทธิ์ ควร อยู่ที่จำนวนเท่าไห ร่ หรือผู้ได้รับสิ ทธิเดิม 15 ล้านคน จะให้ได้สิทธิความช่วยเหลือต่อเนื่ องอัตโนมัติ หรือเปิดลงทะเบียนใหม่

รวมถึงอาจจะเปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมโค รงการ “ช้อปดีมีคืน”ในปีที่แล้วเข้ าร่วมโครงการฯ ด้วย ตล อดจนวงเงินที่จะให้ต่อรายควรเ ป็นเท่าไหร่ หากต้องก ารทั้ง 30 ล้านคนเท่ากั บโครงการเราชนะ ต้องใช้เงิ นเท่า ไร และมีเงินเพียงพอหรือไม่

ยังไม่ได้สรุปว่า จำนวนคนที่จ ะได้รับสิท ธิ์นั้นเป็นจำนวนเท่าใ ดเบื้องต้นคาดว่า การดำเ นินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเ งินช่วยเหลื อประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รั ฐบาลเติมเงินเพิ่มให้ค นละ 500 บาท

แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจ นว่าจะเป็ นสัดส่วนเท่าใด เพ ราะหากจะช่วยเหลือ คนละ 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจ ารณาง บประมา ณที่เหลืออ ยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรื อไม่

ความแตกต่างของ โครงการ  คนละค รึ่งเฟส 3 จะต่างจาก “คนล ะครึ่ง” เฟสแรกและเฟ ส 2 คือ เฟส 3 รัฐจะปรับเงื่อนไขให้ใช้จ่ายได้ ทั้งเพื่อ ซื้อสินค้าและบริการได้ด้ วย เช่น การจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะ ส่วนความจำ เป็นที่ต้องเดินหน้าโ ครงการคนละค รึ่งเฟส 3

เพราะรัฐต้องการเห็นแรงกระตุ้น เศรษฐกิจที่อยู่ในช่ วงของการฟื้นฟู ซึ่งโครงการคนล ะครึ่ง ถือเป็นโครงก ารที่กระจายไปทุ กภาคส่วน โดยเฉพาะการเพิ่มรา ยได้ให้ร้านค้าขนาดเล็ก ที่เข้าร่วมโครงการแล้วเกื อบ 2 ล้านราย อีกทั้งยังเป็นการก ระตุ้นให้เ กิดการจับจ่ าย