ไทยเครดิต เปิดให้กู้ยืม 50,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นที่ 500 บาท ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอ กว่า เป็นอีกหนึ่ง ธนาคารน้องใหม่ที่เรียกได้ว่ารากฐาน มั้นคงสุดๆกว่าหลายธ นาคารชั้นนำ เลยทีเดียว สำหรับด้านสิ นเชื่อ โดยธ นาคารไทยเครดิตร ที่ต้องบอกว่า เป็นธนาคารในกลุ่มธรกิ จของไทยประกัน นี้มา แ รงจริงๆ

ซึ่งสำหรับผู้ที่ต้อ งการหา วงเงินสักก้อนในตอช่วงเวลาแบบนี้  เพื่อลดคว ามเสี่ยงในการลงทุน หรือประครองกิจการ และค่าาใช้จ่ าย

ตรงนี้ดีกว่า แน่นอ น ใส่นส่วนของว งเงินก้อนนั้น เป็นวงเงิ นสินเชื่อจากธน าคารไทยเครดิตร ที่อนุมัติ พร้อ มใช้ไวที่สุด ในอัตร าดอกเบี้ยถูก กว่าที่อื่น

ล่าสุด ธนาคารไทยเครดิ ต เปิดให้กู้ยืม สินเชื่อบุคค ล สำหรับผู้ที่รับร ายได้เงินเดือนปร ะจำทุกๆเดือน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ ายมากขึ้น สำหรับ สินเ ชื่อบุคคลไทยเค รดิต เป็นสินเชื่อที่มีว งเงินกู้ยืมที่สูงถึง 5 เท่า ข องรายได้ต่อเดือน ดอกเบี้ ยต่ำ สามารถกู้ยื มโดยไม่ต้องใช้หลั กทรัพย์หรือบุคคลค้ำป ระกัน วงเงิ นพร้อมใช้ รองรั บได้ทุกค วามต้อ งการ

รายละเอียด สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต

 1. วงเงินกู้ยื มสูงสุด 2 ล้านบ าท หรือไม่เกิ น 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 2. จ่ายคืนเริ่มต้น ขั้นต่ำเพี ยง 500 บ าท หรือ จ่ายคืน 3% ของย อดรวมทั้งหมด
 3. รีไฟแนนซ์ ไม่ว่าจะเป็นหนี้บั ตรเครดิต หรือบัตรกดเงิ นสด สามารถรวมหนี้ไว้ที่เดียวจบครบทุกภาระ
 4. สามารถจ่ายด อกเบี้ย ลดลง ด้วยอัตราดอกเบี้ ยที่ต่ำกว่า ลดอัตราการผ่อนชำระต่อเดือน
 5. ไม่จำเป็นต้อง ใช้หลักทรัพ ย์หรือบุคคลค้ำประกันในกา รกู้ยืมสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นบุ คคลสัญช าติไทย
 2. ผู้กู้มีอา ยุ 20 – 65 ปี
 3. เป็นพ นักงานบริษัท หรือ พนักง านรัฐวิสาหกิจ
 4. มีรายได้ไม่น้ อยกว่า 30,000 บาท ต่ อเดือน
 5. มีอายุง านไม่น้อยก ว่า 4 เดือน

เอกสารประกอบผู้กู้

 1. สำเนาบัต รประชาชนผู้กู้ (บัตรประชาช นที่ยังไม่หมดอายุบัตร)
 2. สลิปเงินเดื อนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรั บรองการทำงานที่ระบุ ตำแหน่ง เงิ นเดือน และ อายุงาน ที่ชัดเจน
 3. (อายุเอกส ารย้อนหลังต้องมี อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 4. สำเนาบั ญชีเงินฝากผู้กู้ที่เงินเดือ นเข้าย้อนหลัง 4 เดือน ล่าสุด
 5. สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ธนาคารไท ยเครดิต เพื่อรายย่ อย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-697-5300 ต่อ 2228, 2250, 3688