CIMB สินเชื่อบุคคล เพอร์ชัลนัล ยืมได้ 1,500,000 ไม่ต้องค้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่า งติดตามแ ละต้องบอกว่า ในช่วงสถาณการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเ ป็นภาครั ฐหรือเอกชน ได้รับผลกระทบกันหมด หลายๆคน เจอปัญห ากันทั่วหน้า

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาครั ฐหรือเอกชน ตรงนี้ เจอผลกระท บเหมือนกันหมด บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดหยุดช่วคร าวหรือปิ ดตัวลง

แต่ว่าในช่ วงที่เรากำลังจะข้ ามในส่วนของสถาณการตรงนี้ไป แม้ว่าจะเ จอในเรื่องที่แย่ แต่ถ้าเรามีศรั ทรา ต่อให้แย่ไปกว่านี้เราก็ผ่ ามันไปได้ ถ้าเราใช้ส ติ

ซึ่งสำหรับค นที่กำลัง มองหาในส่วน ของวงเ งินสั กก้ อน ใน ตอนเวลาแบ บนี้ กำคำว่าเอกสารยุ่งยากส์ และ เวลาที่รอนา ตรง นี้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป จะดีกว่าแ น่นอนถ้าในส่วนของวงเงิ นก้อนนั้นเป็นในส่วนข อง  สินเชื่อบุคคล เพอร์ชัลนัลธนาคาร ของธนาคาร CIMB

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สร้างแผนในอนาคตของคุณให้เป็นจริงยอดผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก ผ่อนสบา ย นานสู งสุด  60เดือน วงเงิ นอนุมัติสูง สุด 5 เท่าของรายได้ สำหรับพนัก งานประจำ ถึง 1,500,000  เพื่อ สร้างแผนใน อนาคตข อ งคุณให้เป็นจริ ง ยอดผ่อ นชำระเท่ากันทุกเดือ น แบบลดต้น ล ดดอก

คุณลักษณะเด่ นและสิทธิประโยชน์ ไม่ต้อ งมีหลักทรัพย์หรื อค นค้ำประกัน อัตราดอกเ บี้ยแบบล ดต้ นลดดอกสะดวกรวดเร็ว อนุมัติ เงิ นเ ข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อ ผู้สมัคร

ช่องทา งการชำระเงิ น

  1. ชำระเงิ นสดที่สะดวก

ชำระเงิ นสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปร ษณีย์/ ทรู พาร์ทเน อร์/ซีพี เฟรชมา ร์ท/ เทสโก้ โลตัส

2. ชำร ะแบบไร้เงิ นสด

หักผ่านบัญชีอั ตโนมัติ ประเภทบัญ ชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

3.ชำระผ่าน แอป

ชำระผ่ านแอป CIMBTHAI Digital Banking หรือ Prompay Bill Payment กับธ นาคารที่ ให้บริการ

ดอ กเบี้ยพิเศษ

ตารางผ่ อนชำระสิ นเชื่อบุคค ลเพอร์ซันนัลแ คช ดอกเบี้ย 9% ต่อปี

ตารางผ่ อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอ ร์ซันนัลแคช ดอกเ บี้ย 11.84% และ 1 3.33% ต่อปี

ตารางผ่อนชำระสิ นเชื่ อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอ กเบี้ย 12% ต่อปี

ตารางผ่อนชำระสินเชื่ อบุคคลเพอ ร์ซันนัลแค ช ดอกเบี้ย 15% ต่อปี

เงื่อนไขและคุ ณสม บั ติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
อาชีพ พนักงานประจำ ข้าราชการห รือเจ้าหน้าที่รั ฐวิสาหกิจ
อายุผู้สมัคร 21 – 59 ปี (อายุ รวมระยะเวลาผ่อนชำร ะต้องไม่เกิน 60ปี)
รายได้ต่ อเดือน 15,000 บา ทขึ้นไป
อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ

*ก ารคำนวณรา ยได้, ภาร ะ หนี้, การอนุ มัติวงเงิ นสินเชื่ อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไ ปตามห ลักเกณฑ์และเงื่อนไขก ารพิจารณาสินเชื่ อของธนาคาร

**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำ หรับการอนุมัติสิ นเชื่ อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอ บอ้างเ รียกเก็บค่าดำเนิ นการดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสมัครใช้บริการได้ที่

CIMB Care Center โทร. 0 2626 7777

หรือที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/products/loans/personal-loan.html