รีบเลย เช็กสิทธิ์ เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่วง หลังสถาณก ารณ์รอบที่ 2 ของ cvd 19 หลาสยๆคนทั่วประเทศได้รับผ ลกระทบกันแบบทั่วหน้ า

ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน รวถึงเชิงพาณิชย์และเกษตรกร ซึ่งบ างบริษัท บางกิจการ ถึงขนาดปิ ดตัวลง แต่ในช่วงที่เรากำลังจะผ่านก้าวข้าสถ าณการณ์นี้ไปนั้น ฝ้า หลั งฝนย่อมสดใสเสม

ซึ่งการช่วยเหลือของรั ฐบาลตรงนี้ได้ออกมา ตรการมาหลายมาตรการ เพื่อช่ วยเหลือประชาชนซึ่งในส่ วนของโครการล่าสุดนั้นคือ เราชนะ นั้นเอง

ล่าสุด สำหรับ โครงการ เราชนะ กลุ่มทบทวนสิทธิเราช นะ ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิมาต รการ เราชนะ ที่ได้ลงทะเบียนผ่า นเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปก่ อนหน้านี้นั้น

ประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผล ไม่มีสม าร์ทโฟน และได้มาลง ทะเบียนในช่องทางเดีย วกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระหว่ างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

โดยจำนวนเงินที่ได้รับในงวดแรกทั้งหมด 4,000 บาท เนื่องจากรวมเ งินตกเบิกด้วย  และในงว ดถัดไปจะได้รับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบจำนวน 7,000 บาท ตามที่มา ตรการกำหนดไว้

วิธีตรวจส อบสิทธิ เราชนะ

1. เข้าไปที่เว็ บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู ตร วจสอบสถานะผู้รับสิทธิ

เราชนะ

3. กรอกข้ อมูล เช็คสิทธิเร าชนะ ดังนี้

– หมายเลขบัต รประชาชน

– ชื่อและนามสกุลภาษ าไทย

– วันเดื อนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก ตรว จสอบสถานะ

หาก ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบ จะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิเราช นะ และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงิ นที่จะโอนให้ในแต่ละงว ด

หาก ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะ แจ้งว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิเรา ชนะ พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ  ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณี

อย่างไรก็ตาม สามารถเ ช็กสิทธิ์ เรา ชนะ ได้เลย หากใครได้รับสิทธิ์ขอแสดงความ ยินดีด้วยนะคะ